11.12.2018

DPT’s vedtægter

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Dansk PersonTransport pr. 01/01/2019.


 • § 1 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Dansk Person Transport (DPT). Dens hjemsted er sekretariatets adresse. 

 • § 2 Foreningens formål 

DPT’s formål er at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder, andre erhvervsorganisationer og serviceudbydere i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlemmernes udøvelse af deres erhverv. DTP arbejder også for at fremme persontransport i Danmark samt for at sikre en vedvarende professionalisering af branchen. 

DPT kan efter beslutning fra hovedbestyrelsen i eget navn og på medlemmernes vegne etablere og forestå ledelsen af virksomheder, såfremt etableringen sker i medlemmernes interesse og til støtte for udøvelsen af deres erhverv. 

Til opfyldelse af foreningens formål kan DPT’s hovedbestyrelse søge optagelse i nationale og internationale organisationer. Medlemsforholdet kan til enhver tid bringes til ophør ved beslutning truffet af DPT’s hovedbestyrelse. 

 • § 3 Medlemsoptagelse 

Som aktivt medlem kan optages virksomheder der har tilladelse til og udfører erhvervsmæssig persontransport indenfor bus, taxi, limousine, offentlig kørsel og sygetransport samt driver bestillings- eller kørselskontor virksomhed. 

Hovedbestyrelsen kan endvidere beslutte at optage andre, der har tilladelse til at udføre anden erhvervsmæssig persontransport. 

Som associeret medlem kan optages selskaber, foreninger, organisationer o.lign., som ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab. Som passivt medlem kan optages tidligere aktive medlemmer. Associerede og passive medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret. 

Anmodning om optagelse som aktivt, associeret eller passivt medlem tilstilles DPT’s sekretariat. DPT’s hovedbestyrelse afgør endeligt, om anmodningen kan imøde-kommes. 

 • § 4 Medlemmernes forpligtigelser 

For DPT´s forpligtelser hæfter DTP med sin formue. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. 

Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme DPT´s vedtægter, værdisæt og beslutninger truffet i overensstemmelse dermed. 

 • § 5 Ophør af medlemskab 

Retten til at være medlem af DPT (aktiv, associeret, passivt) kan fortabes efter hovedbestyrelsens beslutning, når: 

 1. a) medlemmet ved dom er fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. 
 2. b) medlemmet ved sin adfærd eller undladelser groft miskrediterer persontransportbranchen. 
 3. c) medlemmet ikke overholder DPT’s vedtægter eller værdisæt. 
 4. d) medlemmet ikke senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav er afgivet, betaler fastsatte kontingenter. 
 5. e) medlemmet ikke efterkommer hovedbestyrelsens beslutninger. 
 6. f) ganske særlige forhold i øvrigt gør det påkrævet, at medlemskabet ophører. 

Hovedbestyrelsen i DPT træffer endelig afgørelse om eksklusion. Forinden endelig afgørelse træffes, indkaldes medlemmet til over for hovedbestyrelsen at redegøre for sine synspunkter, medmindre der er tale om eksklusion efter litra d). Indkaldelse sker skriftligt ved anbefalet brev med min. 7 dages varsel. I brevet angives årsagen til den påtænkte eksklusion. Udebliver medlemmet uden oplyst lovligt forfald, kan eksklusionen ske uden yderligere varsel. Ved eksklusion fortabes alle medlemsrettigheder straks. 

Reglerne om eksklusion finder tilsvarende anvendelse for associerede og passive medlemmer. 

Genoptagelse kan kun ske, hvis forholdet, der har givet anledning til eksklusion, er berigtiget, og hovedbestyrelsen træffer beslutning herom. 

 • § 6 Udmeldelse 

Udmeldelse af DPT kan kun finde sted ved skriftlig henvendelse til DPT’s sekretariat. Medlemskabet kan opsiges med 3 måneders varsel til udløb af DPT´s regnskabsår. Udmeldte medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af kontingent og intet krav på foreningens eventuelle formue. 

 • § 7 Kontingent og oplysningspligter 

Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for opkrævning af kontingent i form af et kontingentregulativ, herunder kontingentets størrelse og sammensætning. Kontingentet opkræves halvårligt forud. Det samlede kontingent indeksreguleres hvert år med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor. Enhver forhøjelse herudover skal vedtages af en generalforsamling. Hovedbestyrelsen kan vælge at lade kontingentet stige med et mindre beløb, end indeksreguleringen giver mulighed for. 

Såfremt det enkelte medlem er koncernforbundet med andre virksomheder, der driver virksomhed som nævnt under § 3, eller såfremt ejerkredsen bag et medlem driver anden virksomhed som nævnt under § 3, kan hovedbestyrelsen ud fra et konkret skøn beslutte, at kontingentet fastsættes ud fra det grundlag, disse virksomheder sammenlagt betinger. 

Ved kontingentrestancer kan det skyldige beløb sendes til inkasso. 

Medlemmerne har pligt til, på forlangende af DPT, at indsende oplysninger om antal køretøjer, antal køretilladelser samt lønsum til brug for DPT’s kontingentberegning, samt til løbende at indberette ændringer af ovenstående forhold til DPT. 

 • § 8 Regnskabsår 

DPT’s regnskabsår er kalenderåret. 

 • § 9 Inddeling i kredse og sektorer 

DP’s medlemmer organiseres i 4 sektorer og 3 kredse. 

De 4 sektorer er: 

Sektor 1: Turist 

Sektor 2: Rute 

Sektor 3: Offentlig kørsel 

Sektor 4: Taxi 

Medlemmer bliver optaget i de sektorer, hvori deres køretøjer er tilmeldt jf. § 12. 

De 3 kredse er: 

Kreds 1: Region Nordjylland og Region Midtjylland 

Kreds 2: Region Syddanmark 

Kreds 3: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Færøerne og Grønland. 

Medlemmer optages normalt i den kreds, hvori de har hjemsted. 

Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra, således at medlemmer, der udøver virksomhed i flere kredse, kan optages i de respektive kredse for så vidt angår den del af virksomheden, der er hjemmehørende i den pågældende kreds. 

 • § 10 Kredsbestyrelser 

Arbejdet i den enkelte kreds ledes af en kredsbestyrelse på minimum 2 og maksimum 6 personer. Kredsbestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Alle beslutninger i kredsbestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Kredsens aktiviteter finansieres af DPT og forelægges hovedbestyrelsen for godkendelse. 

Kredsene afholder hvert år et ordinært kredsmøde. Indvarslingen skal finde sted med 14 dages skriftligt varsel ledsaget af dagsorden. Hovedbestyrelsen fastsætter datoen for kredsmødets afholdelse. Kredsmødet skal afholdes senest 21 dage før det ordinære årsmøde. 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

1) Valg af dirigent 

2) Kredsformandens beretning 

3) Valg af kredsformand 

4) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

5) Valg af medlemmer til sektorudvalgene og suppleanter 

6) Fastlæggelse af arbejdsprogram med tilhørende budget til forelæggelse og godkendelse i hovedbestyrelsen 

7) Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes forelagt årsmødet 

8) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på kredsmødet samt kandidater til kredsbestyrelsen og sektorudvalgene, skal fremsendes skriftligt til kredsformanden senest 8 dage før afholdelse af kredsmødet. Kredsformanden skal herefter sikre, at forslag samt kandidater er kredsens medlemmer i hænde senest 4 dage før kredsmødet. 

Der kan indkaldes til ekstraordinært kredsmøde med mindst 14 dages skriftligt varsel, hvis det forlanges af kredsbestyrelsen, DPT’s hovedbestyrelse eller mindst én tredjedel af de aktive medlemmer i kredsen. 

Referat af kredsmødet skal sendes til DP’s sekretariat senest 8 dage efter afholdelse af kredsmødet. 

 • § 11 Sektorudvalgene 

Arbejdet i de enkelte sektorer ledes af et sektorudvalg på 6 personer. Sektorudvalgene vælger af sin midte en formand og en næstformand. Sektorudvalgenes medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Alle beslutninger i sektorudvalgene træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Hver kreds vælger 2 medlemmer til de respektive sektorudvalg. 

Opnår en kredsformand valg til sektorformand indtræder vedkommende i hovedbestyrelsen i sin egenskab af sektorformand. Kredsnæstformanden i den pågældende kreds indtræder dernæst i hovedbestyrelsen som repræsentant for kredsen. 

 • § 12 Stemmeret og valgbarhed 

Stemmeberettiget og valgbar er alle aktive medlemmer der ikke er i kontingentrestance. 

Stemmeberettiget og valgbar er medlemsvirksomhedens ansvarlige leder eller en i virksomheden ansat leder, som har fået fuldmagt til at afgive stemme og dermed også blive valgbar. 

Ved årsmøder og kredsmøder har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på baggrund af det samlede antal køretøjer, der er optaget hos DPT pr. 1. januar det pågældende år. 

Ved sektorvalg har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på baggrund af det antal køretøjer, der hos DPT er tilmeldt de enkelte sektorer pr. 1. januar det pågældende år. 

I sektor 1 Turist optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til anden erhvervsmæssig personbefordring med bus end rutekørsel samt international personbefordring reguleret af internationale aftaler. 

I sektor 2 Rute optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til almindelig rutekørsel. 

I sektor 3 Offentlig kørsel optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til offentlig kørsel for trafikselskaber, kommuner mv. f.eks. individuel handicap- eller sygekørsel eller speciel rutekørsel. 

I sektor 4 Taxi optages køretøjer, der hovedsageligt anvendes til taxikørsel og limousine kørsel samt bestillings- og kørselskontorer. 

Ved årsmøder, kredsmøder og sektorvalg fastsættes stemmerne således: 

1 – 10 køretøjer: 1 stemme pr. køretøj 

11 – 100 køretøjer: Yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 5 køretøjer 

101 eller flere køretøjer: Yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 10 køretøjer 

Intet medlem kan ved de enkelte valghandlinger have mere end 100 stemmer. 

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. En medlemsvirksomhed kan have fuldmagt med fra højst én anden medlemsvirksomhed. 

 • § 13 Forretningsordener for kredse og sektorer 

Hovedbestyrelsen skal ved forretningsordener for hver af de 4 sektorer og 3 kredse træffe beslutninger om: 

a) Sektorens og kredsens opgaver og kompetencer 

b) Udførelsen af sektorens og kredsens opgaver med særligt henblik på at sikre en overordnet koordinering på tværs af sektorer og kredse. 

Årsmøde 

 • § 14 Årsmødet er DPT’s øverste myndighed. 
 • § 15 Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt uden hensyn til de fremmødtes antal. 
 • § 16 Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tid og sted fastsættes af hovedbestyrelsen. 

Indkaldelse – ledsaget af dagsorden – sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig og/ eller elektronisk meddelelse direkte til de enkelte medlemmer eller ved bekendt-gørelse i DPT’s medlemsblad. 

Dagsordenen fastsættes af hovedbestyrelsen, men skal dog altid indeholde følgende punkter: 

1) Landsformandens beretning om DPT’s virke i det forløbne år 

2) Fremlæggelse af regnskab 

3) Valg af landsformand 

4) Valg af to revisorer samt en suppleant 

5) Indkomne forslag 

6) Eventuelt 

 • § 17 Hovedbestyrelsen udpeger dirigenten. 

Dirigenten er uafsættelig og har den øverste myndighed med hensyn til forhandlingernes førelse. 

Alle valg og afstemninger – med undtagelse af afstemning om DPT’s opløsning, jf. § 25 – afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 

Årsmødet vælger DPT’s landsformand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Landsformanden vælges for to år ad gangen. Landsformanden kan ikke samtidig være kredsformand eller sektorformand. Landsformanden kan genvælges. 

Årsmødet vælger – efter indstilling fra hovedbestyrelsen – en statsautoriseret revisor til at udarbejde årsregnskabet. Herudover vælges en revisor samt en suppleant herfor blandt medlemmerne. Revisorer og suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på det ordinære årsmøde, skal fremsendes skriftligt ledsaget af en kort motivering, således at det er DPT’s sekretariat i hænde senest 20 dage før årsmødets afholdelse. Samme frist gælder for anmeldelse af kandidater til formandsposten. 

Forinden forslag kan optages på dagsordenen, skal det endvidere være vedtaget på mindst ét kredsmøde, medmindre det fremsættes af hovedbestyrelsen. 

Over alle årsmøder udfærdiges et referat. 

 • § 18 Ekstraordinært årsmøde 

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, når hovedbestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 4 af kredsene og sektorerne forlanger det og samtidig fremsender motiveret forslag til dagsordenen. 

Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for ekstraordinært årsmøde, således at mødet afholdes senest en måned efter, at kravet er DPT’s sekretariat i hænde. 

Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel – skriftligt eller elektronisk – til de stemmeberettigede. 

Hovedbestyrelsen 

 • § 19 Hovedbestyrelsens sammensætning 

DPT ledes af hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen består af landsformanden samt de tre kredsformænd og de fire sektorformænd. 

Landsformanden er formand for hovedbestyrelsen. 

Den til enhver tid siddende næstformand er suppleant for landsformanden og træder således i dennes sted i tilfælde af forfald eller afgang. 

 • § 20 Hovedbestyrelsens opgaver 

Hovedbestyrelsen skal påse, at DPT ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning, DPT’s vedtægter samt årsmødets beslutninger. 

Forhandlinger af generel betydning for persontransporterhvervet føres af hovedbestyrelsen eller de(n) af hovedbestyrelsen udpegede person(er). 

 • § 21 Hovedbestyrelsens kompetence 

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Landsformanden honoreres. Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen under hensyntagen til arbejdets omfang, art og det dermed forbundne ansvar. 

Hovedbestyrelsen indkaldes til møder af landsformanden, når denne ønsker det, dog mindst 4 gange årligt, og skal indkaldes, når mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det. 

Ved afstemninger i hovedbestyrelsen er landsformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. Der skal føres referat over hovedbestyrelsens møder. 

Regler for udgiftsgodtgørelse og mødehonorarer i forbindelse med møder o. lign. til hovedbestyrelsesmedlemmerne og udvalgsmedlemmerne fastsættes af hovedbestyrelsen. 

 • § 22 DP’s daglige ledelse 

Den daglige ledelse af DPT’s sekretariat – herunder ansættelse og afskedigelse af personale – og den med foreningen forbundne administration varetages af DPT’s administrerende direktør i nært samarbejde med landsformanden og hovedbestyrelsen. 

Den administrerende direktør ansættes og afskediges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra landsformand og næstformand, der også træffer beslutning om ansæt-telsesforholdet og kompetenceområdet.

Den administrerende direktør deltager i hovedbestyrelsens møder, medmindre forhold, der direkte berører den administrerende direktørs ansættelsesforhold eller kompetenceforhold, skal behandles. Den administrerende direktør har ingen stemmeret. 

 • § 23 Tegningsret 

DPT tegnes af landsformanden – i hans fravær af næstformanden – eller af den administrerende direktør hver for sig. 

Ved etablering af kassekredit, optagelse af lån, påtagelse af kautionsforpligtelse eller anden sikkerhedsstillelse samt erhvervelse, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes DP af den samlede hovedbestyrelse. 

For DPT’s forpligtelser hæfter DPT med sin formue. Ingen medlemmer – herunder hovedbestyrelsesmedlemmer – hæfter personligt for DPT’s forpligtelser. 

 • § 24 DPT’s opløsning 

DPT’s opløsning kan kun vedtages på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde. 

Til vedtagelse af beslutning om DPT’s opløsning kræves, at mindst 2/3 af det samlede antal stemmer er repræsenteret, samt at 2/3 af disse stemmer for DPT’s opløsning. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men opnår forslaget dog flertal blandt de afgivne stemmer, indkaldes til ekstraordinært årsmøde, der afholdes inden 14 dage. Dette møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Forslaget anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Beslutter et årsmøde, at DPT skal opløses, skal mødet samtidig tage beslutning om, ved hvem og på hvilken måde DPT’s forpligtelser skal afvikles, og hvorledes der skal forholdes med DPT’s eventuelle formue. 

 • § 25 Æresmedlemmer 

DPT’s hovedbestyrelse kan, når der er særlige grunde hertil, hædre en person ved at udnævne denne til æresmedlem af DPT. Æresmedlemmer indbydes til at deltage i DPT’s årsmøde for DPT’s regning. Æresmedlemmer har ikke stemmeret. 

 • § 26 Søgsmål 

Foreningens værneting er hovedsekretariatets adresse. 

Søgsmål angående dirigentens trufne beslutninger skal være anlagt senest 4 uger efter årsmødets afholdelse, dog senest 2 uger for så vidt angår beslutninger truffet på kredsmøder.

 • § 27 Mægling 

Opstår der tvist mellem DPT´s medlemmer, skal DPT søge tvisten bilagt ved mægling. Indkalder DPT til mægling, har de indkaldte mødepligt. 

 • § 28 Voldgift 

Enhver tvist mellem DPT og et medlem afgøres endeligt og bindende efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning og begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 

 • § 29 Tavshedspligt 

Samtlige medlemmer af bestyrelsen, og samtlige medlemmer af sektorer, kredse samt råd og udvalg nedsat af hoved-, sektor- og kredsbestyrelserne, er uberettiget til på nogen måde at viderebringe viden, som de i udøvelsen af deres hverv for DPT får kendskab om, såfremt det kan være til skade for DTP. 

 • § 30 Ikrafttræden 

Nærværende vedtægter træder i kraft 1. januar 2019.