02.05.2023

DPT’s vedtægter

Nedenfor kan du læse vedtægterne for Dansk PersonTransport§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Dansk Person Transport (DPT). Dens hjemsted er sekretariatets adresse.

 

§ 2 Foreningens formål

DPT’s formål er at varetage medlemmernes økono­miske, faglige og sociale interesser og rettigheder ved forhandling og samarbejde med myndigheder, andre erhvervsorganisationer og serviceudbydere i ind- og udland for derved at sikre de bedst mulige betingelser for medlem­mernes udøvelse af deres erhverv. DPT arbejder også for at fremme persontransport i Danmark samt for at sikre en vedvarende professionalisering af branchen.

DPT kan efter beslutning fra hovedbestyrelsen i eget navn og på medlemmernes vegne etablere og forestå ledelsen af virksomheder, såfremt etableringen sker i medlemmernes interesse og til støtte for udøvelsen af deres erhverv.

Til opfyldelse af foreningens formål kan DPT’s hovedbestyrelse søge optagelse i nationale og internationale organisationer. Medlemsforholdet kan til enhver tid bringes til ophør ved beslutning truffet af DPT’s hovedbestyrelse.

 

§ 3 Medlemsoptagelse

Som aktivt medlem kan optages virksomheder, der har tilladelse til og udfører erhvervsmæssig persontransport indenfor bus, taxi, limousine, offentlig kørsel og sygetransport samt driver bestillings- eller kørselskontorvirksomhed.

Hovedbestyrelsen kan endvidere beslutte at optage andre, der har tilladelse til at udføre anden erhvervsmæssig person­transport.

Som associeret medlem kan optages selskaber, foreninger, organi­sationer o.lign., som ikke opfylder betingelserne for aktivt medlemskab. Som passivt medlem kan optages tidligere medlemmer, der ikke længere er aktive. Associerede og passive medlemmer har møde- og taleret, men ikke stemmeret.

Anmodning om optagelse som aktivt, associeret eller passivt medlem tilstilles DPT’s sekretariat. DPT’s hovedbe­styrelse afgør endeligt, om anmodningen kan imøde­kommes.

 

§ 4 Medlemmernes forpligtigelser

For DPT´s forpligtelser hæfter DPT med sin formue. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme DPT´s vedtægter, værdisæt og beslutninger truffet i overensstemmelse dermed.

 

§ 5 Ophør af medlemskab

Retten til at være medlem af DPT (aktiv, associeret, passivt) kan fortabes efter hovedbestyrelsens beslutning, når:

 1. medlemmet ved dom er fundet skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.
 2. medlemmet ved sin adfærd eller undladelser groft miskrediterer persontransportbranchen.
 3. medlemmet ikke overholder DPT’s vedtægter eller værdisæt.
 4. medlemmet ikke senest 7 dage efter, at skriftligt påkrav er afgivet, betaler fastsatte kontingenter.
 5. medlemmet ikke efterkommer hovedbestyrelsens beslutninger.
 6. ganske særlige forhold i øvrigt gør det påkrævet, at medlemskabet ophører.

Hovedbestyrelsen i DPT træffer endelig afgørelse om eksklusion. Forinden endelig afgørelse træffes, ind­kaldes medlemmet til over for hovedbestyrelsen at redegøre for sine synspunkter, medmindre der er tale om eksklusion efter litra d). Indkaldelse sker skriftligt ved anbefalet brev med min. 7 dages varsel. I brevet angives årsagen til den påtænkte eksklusion. Udebliver medlemmet uden oplyst lovligt forfald, kan eksklusionen ske uden yderligere varsel. Ved eksklu­sion fortabes alle medlemsrettigheder straks.

Reglerne om eksklusion finder tilsvarende anvendel­se for associerede og passive medlemmer.

Genoptagelse kan kun ske, hvis forholdet, der har givet anledning til eksklusion, er berigtiget, og hovedbestyrelsen træffer beslutning herom.

 

§ 6 Udmeldelse

Udmeldelse af DPT kan kun finde sted ved skriftlig henvendelse til DPT’s sekretariat. Medlemskabet kan opsiges med 3 måneders varsel til udløb af DPT´s regnskabsår. Udmeldte medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af kontingent og intet krav på for­eningens eventuelle formue.

 

§ 7 Kontingent og oplysningspligter

Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for opkrævning af kontingent i form af et kontingentregulativ, herunder kontingentets størrelse og sammensætning. Kontingentet opkræves halvårligt forud. Det samlede kontingent indeksreguleres hvert år med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor. Enhver forhøjelse herudover skal vedtages af en generalforsamling. Hovedbestyrelsen kan vælge at lade kontingentet stige med et mindre beløb, end indeksreguleringen giver mulighed for.

Såfremt det enkelte medlem er koncernforbundet med andre virksomheder, der driver virksomhed som nævnt under § 3, eller såfremt ejerkredsen bag et medlem driver anden virksomhed som nævnt under § 3, kan hovedbestyrelsen ud fra et konkret skøn beslutte, at kontingentet fastsættes ud fra det grundlag, disse virksomheder sammenlagt betinger.

Ved kontingentrestancer kan det skyldige beløb sendes til inkasso.

Medlemmerne har pligt til, på forlangende af DPT, at indsende oplysninger om antal køretøjer, antal køretilladelser samt lønsum til brug for DPT’s kontingent­beregning samt til løbende at indberette ændringer af ovenstående forhold til DPT.

 

§ 8 Regnskabsår

DPT’s regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 9 Inddeling i kredse og sektorer

DPT’s medlemmer organiseres i 4 sek­to­rer og 3 kredse.

De 4 sektorer er:

 • Sektor for turistkørsel
 • Sektor for rutekørsel
 • Sektor for offentlig kørsel
 • Sektor for taxikørsel

Medlemmer bliver optaget i de sektorer, hvori deres køretøjer er tilmeldt jf. § 12.

De 3 kredse er:

 • Kreds 1: Region Nordjylland og Region Midtjylland
 • Kreds 2: Region Syddanmark
 • Kreds 3: Region Hovedstaden, Region Sjælland, Færøerne og Grønland.

Medlemmer optages normalt i den kreds, hvori de har hjemsted.

Hovedbestyrelsen kan dispensere herfra, således medlemmer, der udøver virksomhed i flere kredse, kan optages i de respektive kredse for så vidt angår den del af virksomheden, der er hjemmehørende i den pågældende kreds.

 

§ 10 Kredsene og kredsmøder

De enkelte kredse indstiller og vælger på et årligt kredsmøde 3 medlemmer og 1 suppleant til hver sektor, jfr. § 9.  Sektormedlemmerne vælges for to år ad gangen. To medlemmer vælges på lige år og ét medlem på ulige år. Genvalg kan finde sted.

Alle beslutninger på kredsmødet træffes ved almindeligt flertal.

Indvarslingen til kredsmødet skal finde sted med 14 dages skriftligt varsel ledsaget af dagsorden. Hovedbestyrelsen fastsætter datoen for kredsmødets afholdelse. Kredsmødet skal afholdes senest 21 dage før det ordinære årsmøde.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Status på arbejdet i DPTs sektorer

3) Valg af kredsmedlemmer til sektorudvalgene og suppleanter

4) Eventuelt

Kandidater til kredsens repræsentanter til DPTs sektorudvalg, skal fremsendes skriftligt til DPTs sekretariat senest 8 dage før afholdelse af vælgermødet. DPTs sekretariat skal herefter sikre, at liste over kandidater er kredsens medlemmer i hænde senest 4 dage før kredsmødet.

Over alle kredsmøder udfærdiges et referat.

 

§ 11 Sektorudvalgene

Arbejdet i de enkelte sektorer ledes af et sektorudvalg på 9 personer. Sektorudvalgene vælger af sin midte en formand og en næstformand.  Sektorudvalgenes medlem­mer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Alle beslutninger i sektorudvalgene træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er for­mandens stemme afgørende.

Hver kreds vælger 3 medlemmer og 1 suppleant til de respektive sektorudvalg.

 

§ 12 Stemmeret og valgbarhed

Stemmeberettiget og valgbar er alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeberettiget og valgbar er personer fra medlemmets daglige ledelse samt bestyrelse.

Ved årsmøder og kredsmøder har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på bag­grund af det samlede antal køretøjer, der er optaget hos DPT pr. 1. januar det pågældende år.

Ved sektorvalg har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på baggrund af det antal køretøjer, der hos DPT er tilmeldt de enkelte sektorer pr. 1. januar det pågældende år.

I sektor for turistkørsel optages virksomheder der udfører turistkørsel og dermed i forhold til valghandlingerne de køretøjer, der hovedsageligt anvendes til anden erhvervsmæssig personbefor­dring med bus end rutekørsel samt international person­befordring reguleret af internationale aftaler.

I sektor for rutekørsel optages virksomheder der udfører rutekørsel og dermed i forhold til valghandlingerne de køretøjer, der hovedsageligt anven­des til almindelig rutekørsel eller speciel rute­kørsel.

I sektor for offentlig kørsel optages virksomheder der udfører kørsel på offentlige kontrakter (ikke rutekørsel) og dermed i forhold til valghandlingerne de køretøjer, der hovedsageligt anven­des til offentlig kørsel (ikke rutekørsel) for trafikselskaber, kommuner mv. f.eks. individuel handicap- eller sygekørsel.

I sektor for taxikørsel optages virksomheder der udfører taxikørsel og limousinekørsel samt virksomheder, der driver bestillings- og kørselskontor, jfr. taxiloven.

Ved årsmøder og kredsvalghandlinger fastsættes stemmerne således:

 • 1 – 10 køretøjer:               1 stemme pr. køretøj
 • 11 – 100 køretøjer:           Yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 5 køretøjer
 • 101 eller flere køretøjer:  Yderligere 1 stemme pr. påbegyndt 10 køretøjer

Intet medlem kan ved de enkelte valghandlinger have mere end 100 stemmer.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. En medlemsvirksomhed kan have fuldmagt med fra højst én anden medlemsvirksomhed.

 

§ 13 Forretningsordener for sektorer

Hovedbestyrelsen skal ved forretningsordener for hver af de 4 sektorer træffe beslutninger om:

 1. a) Sektorens opgaver og kompetencer
 2. b) Udførelsen af sektorens opgaver med særligt henblik på at sikre en overordnet koordinering på tværs af sektorer og kredse.

 

Årsmøde

 

§ 14 Årsmødet er DPT’s øverste myndighed

 

§ 15 Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdyg­tigt uden hensyn til de fremmødtes antal

 

§ 16 Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Tid og sted fastsættes af hovedbestyrelsen.

Indkaldelse – ledsaget af dagsorden – sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig og/eller elektronisk meddelelse direkte til de enkelte medlemmer eller ved bekendt­gørelse i DPT’s medlemsblad og/eller nyhedsbrev.

Dagsordenen fastsættes af hovedbestyrelsen, men skal dog altid indeholde følgende punkter:

 • Beretning om DPT’s virke i det forløbne år
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Valg af landsformand
 • Valg af to revisorer samt en suppleant
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

 

§ 17 Hovedbestyrelsen udpeger dirigenten.

Dirigenten er uafsættelig og har den øverste myndighed med hensyn til forhandlingernes førelse.

Alle valg og afstemninger – med undtagelse af afstemning om DPT’s opløsning, jf. § 25 – afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Årsmødet vælger DPT’s landsformand. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Landsformanden vælges for to år ad gangen. Landsformanden kan ikke samtidig være sektorformand. Landsformanden kan genvælges.

Årsmødet vælger – efter indstilling fra hoved­besty­rel­sen – en statsautoriseret revisor til at udar­bejde årsregnskabet. Herudover vælges to revisorer samt en suppleant herfor blandt medlemmerne. Reviso­rer og suppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på det ordinære årsmøde, skal frem­sendes skriftligt ledsaget af en kort motivering, således det er DPT’s sekretariat i hænde senest 20 dage før årsmødets afholdelse. Samme frist gælder for anmeldelse af kandidater til formandsposten.

Over alle årsmøder udfærdiges et referat.

 

§ 18 Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, når hovedbestyrelsen finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 4 af kredsene og sek­torerne forlanger det og samtidig fremsender motiveret forslag til dagsordenen.

Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for ekstraordinært årsmøde, således mødet afholdes senest en måned efter, at kravet er DPT’s sekretariat i hænde.

Indkaldelse sker med mindst 7 dages varsel – skriftligt eller elektronisk – til de stemmeberettigede.

 

Hovedbestyrelsen

 

§ 19 Hovedbestyrelsens sammensætning

DPT ledes af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen består af landsformanden samt de fire sektorformænd og de fire sektornæstformænd.

Landsformanden er formand for hovedbesty­relsen. Hovedbestyrelsen vælger fra sin midte en næstformand.

Den til enhver tid siddende næstformand er supple­ant for landsformanden og træder således i dennes sted i tilfælde af forfald eller afgang.

 

§ 20 Hovedbestyrelsens opgaver

Hovedbestyrelsen skal påse, at DPT ledes i overensstemmelse med gældende lovgivning, DPT’s vedtægter samt årsmødets beslutninger.

Forhandlinger af generel betydning for persontransporterhvervet føres af hovedbestyrelsen eller de(n) af hovedbestyrelsen udpegede person(er).

 

§ 21 Hovedbestyrelsens kompetence

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Landsformanden og øvrige medlemmerne af Hovedbestyrelsen honoreres. Honorarets stør­relse fastsættes af hovedbestyrelsen under hensyntagen til arbejdets omfang, art og det dermed forbundne ansvar.

Hovedbestyrelsen indkaldes til møder af landsformanden, når denne ønsker det, dog mindst 4 gange årligt, og skal indkaldes, når mindst 3 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det.

Ved afstemninger i hovedbestyrelsen er landsformandens stemme afgørende i tilfælde af stem­melighed. Der skal føres referat over hovedbestyrelsens møder.

Regler for udgiftsgodtgørelse og mødehonorarer i forbindelse med møder o. lign. til hovedbestyrelses­medlemmerne og sektorudvalgsmedlem­merne fastsættes af hovedbestyrelsen.

 

§ 22 DPT’s daglige ledelse

Den daglige ledelse af DPT’s sekretariat – herunder ansættelse og afskedigelse af personale – og den med foreningen forbundne administration vare­tages af DPT’s administrerende direktør i nært samarbejde med landsformanden og hovedbestyrelsen.

Den administrerende direktør ansættes og afskediges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra landsformand og næstformand, der også træffer beslutning om an­sæt­­tel­ses­forholdet og kompetenceområdet.

Den administrerende direktør deltager i hovedbestyrelsens møder, med­­mindre forhold, der direkte berører den administrerende direktørs ansæt­telsesforhold eller kompetenceforhold, skal behandles. Den administrerende direktør har ingen stemmeret.

 

§ 23 Tegningsret

DPT tegnes af landsformanden – i hans fravær af næstformanden – eller af den administrerende direktør hver for sig.

Ved etablering af kassekredit, optagelse af lån, påtagelse af kautionsforpligtelse eller anden sikker­heds­stillelse samt erhvervelse, salg og pant­sætning af fast ejendom tegnes DPT af den samlede hovedbestyrelse.

For DPT’s forpligtelser hæfter DPT med sin formue. Ingen medlemmer – herunder hovedbestyrelses­med­­­lem­mer – hæfter personligt for DPT’s forplig­telser.

 

§ 24 DPT’s opløsning

DPT’s opløsning kan kun vedtages på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde.

Til vedtagelse af beslutning om DPT’s opløsning kræves, at mindst 2/3 af det samlede antal stemmer er repræsenteret, samt at 2/3 af disse stemmer for DPT’s opløsning. Er det fornødne antal stemmer ikke til stede, men opnår forslaget dog flertal blandt de afgivne stemmer, indkaldes til ekstraordinært årsmøde, der afholdes inden 14 dage. Dette møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Forslaget anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Beslutter et årsmøde, at DPT skal opløses, skal mødet samtidig tage beslutning om, ved hvem og på hvilken måde DPT’s forpligtelser skal afvikles, og hvorledes der skal forholdes med DPT’s eventuelle formue.

 

§ 25 Æresmedlemmer

DPT’s hovedbestyrelse kan, når der er særlige grunde hertil, hædre en person ved at udnævne denne til æresmedlem af DPT. Æresmedlemmer indbydes til at deltage i DPT’s årsmøde for DPT’s regning. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

 

§ 26 Søgsmål

Foreningens værneting er hovedsekretariatets adres­se.

Søgsmål angående dirigentens trufne beslutninger skal være anlagt senest 4 uger efter årsmødets afholdel­se, dog senest 2 uger for så vidt angår beslutninger truffet på kredsvalgmøder.

 

§ 27 Mægling

Opstår der tvist mellem DPT´s medlemmer, skal DPT søge tvisten bilagt ved mægling. Indkalder DPT til mægling, har de indkaldte mødepligt.

 

§ 28 Voldgift

Enhver tvist mellem DPT og et medlem afgøres endeligt og bindende efter ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet. Såfremt en part ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget underretning og begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.

 

§ 29 Tavshedspligt

Samtlige medlemmer af bestyrelsen, og samtlige medlemmer af sektorer samt råd og udvalg nedsat af hoved- og sektorbestyrelserne, er uberettiget til på nogen måde at viderebringe viden, som de i udøvelsen af deres hverv for DPT får kendskab om, såfremt det kan være til skade for DPT.

 

§ 30 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft den 21. april 2023.