Hjælpepakker
Regeringen har offentliggjort flere initiativer for at holde hånden under danske arbejdspladser. De forskellige initiativer beskrives nedenfor.

Hjælpepakker

Regeringen har offentliggjort flere initiativer for at hjælpe arbejdsmarkedet – se dem herunder.

Mangler du et hurtigt overblik over de enkelte hjælpepakker, så klik her. 

Har du brug for hjælp til ansøgning til hjælpepakkerne, anbefaler vi vores associerede medlem Accountor.
Klik her


Omfattende hjælpepakke til dansk økonomi
Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger:

Kompensationsordning for selvstændige
De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning, jf. bilag 1.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter
Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Derudover er regeringen og partierne enige om en række andre tiltag:

Øget adgang til eksportkredit
Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger
Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne
Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden
For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge
For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode.

Øgede lånemulighede for elever og studerende
Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. per måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Initiativ fremlagt d. 16. marts 2020: Lempede betalingsvilkår skal styrke likviditeten i mindre virksomheder

Danmarks mange små og mellemstore virksomheder og deres medarbejdere er under pres som følge af coronavirussen. Regeringen foreslår derfor en række ekstraordinære tiltag for at styrke små- og mellemstore virksomheders likviditet. Tiltagene skal ses i forlængelse af de tiltag om at udskyde afregning af A-skat og AM-bidrag samt moms for store virksomheder og selskaber, som regeringen allerede har præsenteret.

Udskydelse af momsbetaling for små og mellemstore virksomheder
Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder. Konkret sammenlægges to afgiftsperioder for betaling af moms. For små virksomheder udskydes betalingsfristen for afregning af moms i 1. halvår af 2020 fra 1. september 2020 til den 1. marts 2021, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. halvår af 2020. Mellemstore virksomheders betalingsfrist for afregning af moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020, hvilket er samme tidspunkt som virksomhederne afregner moms for 2. kvartal af 2020.

Forslaget ventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med cirka 15 mia. kroner og cirka 20 mia. kroner for mellemstore virksomheder.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb. Forslaget kommer efter, at regeringen i sidste uge foreslog at udskyde momsbetalingen for store virksomheder samt en generel lempelse af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag.

Udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende
Konkret foreslår regeringen at udskyde fristen for betaling af B-skatter, der særligt vil gavne selvstændigt erhvervsdrivende. Konkret gøres månederne april og maj betalingsfri for B-skatter.

Den betalingsfrist for B-skatter, som ellers lå den 20. april 2020, flyttes til den 20. juni 2020, ligesom betalingsfristen den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020. Hermed udnyttes, at juni og december traditionelt er betalingsfri måneder.

Forslaget forventes at forbedre likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende med 5 mia. kr.

Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Det samlede forslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder.

Sammen med de allerede foreslåede lempelser af betalingsfrister ventes danske virksomheders likviditet forbedret med i alt cirka 165 mia. kroner.

Læs faktaark om lempede betalingsvilkår, der skal styrke likviditeten i mindre virksomheder.

 

Initiativ fremlagt 15. marts 2020: Hjælpepakke med midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets parter giver nu en hjælpende hånd til de medarbejdere, der er i fare for at miste deres job på grund af corona-udbruddet.

Med en ny tre-partsaftale sikrer regeringen og arbejdsmarkedets parter, at virksomheder, der oplever ordrenedgang og færre kunder som følge af COVID-19 og derfor ikke kan beskæftige deres medarbejdere, i tre måneder kan få delvis refusion for afholdte lønudgifter. Virksomhederne forpligter sig til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensationen.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle private virksomheder, som er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og som står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn. Staten kompenserer op til en grænse på 23.000 kr. pr. måned for fastansatte og for timelønnede er det op til 90 procent af lønnen, dog maksimalt op til 26.000 kr. pr. måned. Det er en betingelse, at medarbejderen afholder fem feriefri- eller feriedage uden løn.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Nærmere om aftalen og den samlede økonomi for trækket på de offentlige udgifter i forbindelse med COVID19 fremgår af faktaark nedenfor.

 

Initiativer fremlagt 12. marts 2020

Den 12. marts 2020 fremlagde den danske regering 4 nye initiativer, som supplement til tidligere fremlagte tiltag. Nedenstående beskrivelse er taget med udgangspunkt i Finansministeriets faktaark.

– Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID-19 eller i karantæne.

Der er fremlagt et hastelovforslag, hvor arbejdsgiverperioden i forbindelse med sygedagpenge suspenderes. Også selvstændig erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag. Dette gælder alene for sygemelding som følge af COVID-19.

Ordningen skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

– Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel.

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, for eksempel i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme på grund af nedsat arbejdstid.

Regeringens initiativ vil gøre ordningen mere fleksibel, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv aftale på den berørte virksomhed.

Nærmere information om ordningen kan findes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

– To nye garantiordninger.

Der er dels tale om en ordning for SMV’er og en ordning for større virksomheder.

For SMV’er indebærer ordningen en statsgaranti på 70 procent af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af COVID-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 pcrocent

For større virksomheder indebærer ordningen en garantiordning for 70 procent af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 50 procent som følge af COVID-19. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår.

– Frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Dette vil giver pengeinstitutterne mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån.

 

Hjælpepakke på skatteområdet

Regeringen har iværksat en hjælpepakke på skatteområdet. Hjælpepakken er endnu ikke vedtaget, men forventes vedtaget snarest.

Hjælpepakken indeholder lempede regler for indbetaling af AM-bidrag og A-skat samt for moms. De lempede regler for AM-bidrag og A-skat omfatter alle virksomheder. De lempede regler for moms gælder indtil videre kun for store virksomheder med en omsætning på over 50 millioner kroner. Skatteministeriet er ved at undersøge, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder kan lempes.

Lempelsen består i at fristerne for betaling af henholdsvis A-skat og AM-bidrag samt moms bliver midlertidig forlænget. For betaling af moms gælder det på nuværende tidspunkt udelukkende for store virksomheder. De ændrede betalingsfrister kan ses på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat.

Selskaberne skal 20. marts 2020 indbetale 1. ordinær aconto-skat for 2020. Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte Skattestyrelsen.

Information om hjælpepakken på skatteområdet kan findes via dette link. For yderligere information kan Skattestyrelsen kontaktes på 7222 1239 på hverdage mellem klokken 9-18.