lockout

|23.03.2018

Strejke og lockout

Situationen på overenskomstområdet har betydet, at der varsles strejke fra den 6. maj og lockout af alle offentligt ansatte fra den 12. maj 2018. Bemærk, at det ikke er sikkert, at en eventuel konflikt vil begynde på det varslede tidspunkt.


Både lockout og strejke kan få både direkte og indirekte betydning for busbranchen i forhold til kontrakter med det offentlige og egne medarbejdere.

Den kollektive bustrafik
Trafikselskaberne har meddelt, at trafikselskabernes administration og dermed den kollektive bustrafik indtil videre ikke bliver berørt af hverken strejke eller lockout. Danske Busvognmænd har i den forbindelse meddelt trafikselskaberne, at vi som udgangspunkt forventer, at den kollektive bustrafik opretholdes også selvom forskellige støttefunktioner (drift af IT-systemer, kontrol m.m.) skulle falde bort som følge sf strejke eller lockout.

Kontrakter med det offentlige (skolekørsel og specialkørsel)
En effekt af strejke eller lockout vil være, at aktiviteterne på skoler, dagcentre, hospitaler m.m. helt eller delvist ophører. Jeres ordregivere vil i den forbindelse have et ønske om – tilsvarende – at sætte kørsel til de pågældende aktiviteter i bero i den periode, konflikten varer. Skolebuskørsel, specialkørsel til dagcentre og flextrafik med patienter til behandling på sygehusene er derfor områder, der i høj grad kan blive påvirket:

Muligheder, vilkårene og frister for sådanne ændringer fremgår af de kontrakter, I har indgået med trafikselskaberne om flextrafik og de enkelte kommuner om specialkørsel. I den forbindelse skal man være særligt opmærksom på:

  • Generelle frister for ændringer, afbud og aflysninger af kørsel indenfor kontraktens ramme.
  • Bestemmelser om hvorvidt kontraktbetalingen bortfalder helt eller delvist ved aflysninger.
  • Bestemmelser om med hvilken frist kørsel eventuelt skal genoptages.
  • Specifikke bestemmelser i kontrakten om strejke og lockout (Herunder eventuel force majeure bestemmelse).

Hvis du som vognmand har kørselskontrakt med det offentlige bør du:

  1. Undersøge om den institution og eller de borgere, du betjener kan blive berørt af lockout/strejke.
  2. Orientere dig i kontraktens bestemmelser om ændringer, forholdsregler ved strejke og lockout jf. ovenstående.
  3. Kontakte Danske Busvognmænd for en at få en konkret vurdering af din situation og kontrakt.
  4. Kontakte din ordregiver (kommune / trafikselskab) for en eventuel afklaring og aftale om forholdsregler, hvis en konflikt bryder ud.

Vær i øvrigt opmærksom på medarbejderforhold herunder den enkelte chaufførs ansættelsesforhold, arbejdstid, varsling af vagtplaner, muligheder for afspadsering m.m.

Kontakt din arbejdsgiverforening for nærmere rådgivning om disse spørgsmål eller læs mere her: danskerhverv.dkdi.dk.