Rutekørsel

|13.09.2018

Rutekørsel: Husk momsen

Vær opmærksom på moms- og afgiftsreglerne, når du udfører rutekørsel med en turistbus. Der er mange faldgruber. Danske Busvognmænd opsummerer de væsentligste regler.


Det forekommer ofte, at vognmænd indgår aftaler om at udføre rutekørsel som underleverandører med turistbusser. Det er muligt og helt lovligt, hvis det håndteres korrekt. Her er de væsentligste forhold, du skal være opmærksom på.

1. Tilladelserne
For enhver rutekørsel skal foreligge en rutetilladelse med undtagelse af den rutekørsel, trafikselskaberne udfører. Med mindre du udfører rutekørsel for et trafikselskab, skal du derfor være i besiddelse af en kopi af den rutetilladelse, der ligger til grund for din rutekørsel. Du skal sikre dig, at den rutekørsel, du udfører stemmer overens med tilladelsen. Herunder køreplan, ruteføring, stoppesteder med videre.

SKAT forlanger dokumentation for rutekørslen i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for moms.

2. Ingen salgsmoms 
Rutekørslen er momsfri. Du skal derfor ikke opkræve moms for den transportydelse, du sælger til din kunde.

3. Ingen fradragsret for købsmoms
Da kørslen er momsfri har du modsætningsvis heller ikke fradragsret for den købsmoms, du afholder i forbindelse med rutekørslen. Momsen på omkostninger til broafgifter kan eksempelvis ikke fratrækkes.

4. Reduceret momsfradrag for turistbussens købspris 
Når en turistbus delvist anvendes til rutekørsel, kan man ikke længere foretage fuldt fradrag for købsmomsen for anskaffelsen. Indenfor de 5 første år af bussens levetid skal du derfor delvist tilbagebetale den købsmoms, du har foretaget fradrag for, hvis turistbussen ikke længere udelukkende anvendes til turistbuskørsel.

Læs mere hos SKAT om moms af investeringsgoder. 

5. Reduceret momsfradrag for omkostninger til turistbussens drift og vedligeholdelse
I det øjeblik turistbussen benyttes til momsfri rutekørsel, har du ikke længere fuld fradragsret for købsmomsen til bussens drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Den købsmoms, du betaler for brændstof, dæk, reservedele, værkstedsregninger med mere, kan ikke længere fratrækkes 100 pct. Du skal i stedet beregne et delvis (reduceret) momsfradrag for købsmomsen.

6. Der skal betales lønsumsafgift 
For de lønomkostninger, der kan henføres til den momsfrie rutekørsel, skal der betales lønsumsafgift. Lønsumsafgiften udgør 4,12 pct. af afgiftsgrundlaget. Afgiftsgrundlaget er i store træk den udbetalte løn til chaufførerne, herunder forskellige tillæg, pension, personalegoder med mere.

7. Fuld fradragsret ved international rutekørsel
Hvis du udfører international rutekørsel har du fuld fradragsret for momsen. Det gælder f.eks. hvis du udfører rutekørsel på en rute hvor gæsterne står på i Danmark og står af i udlandet, f.eks. Sverige. det følger af momsloven § 37 stk. 8: “Transportvirksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes i forbindelse med befordring til eller fra udlandet af personer med ledsagende bagage og transportmidler, jf. § 13, stk. 1, nr. 15.”

Hvordan får jeg mere at vide?

Læs mere i SKAT’s vejledning om emnet fra den 06.07.2009.

Læs mere SKATs artikler om moms i Busmagasinet fra marts og april 2013.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Kontakt din revisor eller SKAT, hvis du har spørgsmål til, hvordan et konkret forhold i din virksomhed skal håndteres.

Kontakt Danske Busvognmænds chefkonsulent Lasse Repsholt, hvis du har et generelt spørgsmål til ovenstående.

Momsen og fradragsretten i busvirksomhederne var et fokusområde for SKAT i 2012. Da en professionel og korrekt håndtering af moms- og afgiftsområdet er af stor betydning for en fair og lige konkurrence i bustrafikken, har vi i Danske Busvognmænd bedt SKAT om at fastholde dette fokus også i 2014.