Offentlig kørsel

|13.03.2019

Positiv infrastrukturplan men med lille blind vinkel for kollektiv transport på vej

Persontransporten på de danske veje får bedre vilkår med ny ambitiøs investerings- og vedligeholdelsesplan, der afsætter 61 mia. kr. til vejnettet frem mod 2030.


Velfungerende infrastruktur er forudsætningen for, at persontransporten fungerer gnidningsfrit, så vi kan komme hurtigere til og fra arbejde eller besøge venner og familie rundt i landet. Det gælder både den individuelle persontransport i biler og taxier, den offentlige kørsel, den kollektive bustransport og turistkørslen.

”Det er overordnet set meget positivt med fokus på at lette trængslen på de strækninger, der i dag ofte sander til, og investeringer i ny infrastruktur der gør livet lettere for pendlerne og skaber alternativer for nogle af de mest belastede trafikårer”, siger Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport.

Der er et stort vækstpotentiale i at lette transporten på E45 med en ny midtjysk motorvej og ved at bringe byer som Kalundborg, Næstved, Frederikssund og Hillerød tættere på København med nye og udvidede motorvejsforbindelser.

Kollektiv transport på vej har brug for et løft
Den kollektive trafik består ud over jernbanen også af taxi, lokal-, regional- og fjernbusser. Med vedtagelsen af den nye lov om trafikselskaber vil den kollektive transport på vej udvikle sig yderligere, og der er det væsentligt at sikre en forbedring af fremkommeligheden på hovednettet, men også at der er gode transportmuligheder og fremkommelighed for den kollektive bustrafik i byerne, samt at man kan komme til og fra knudepunkterne i de store byer.

”Hvis jeg skal pege på et område, som jeg synes, at aftalen forsømmer at adressere direkte, så er det fremkommeligheden for bustrafikken i byerne, men også nødvendigheden af terminaler og mobilitetsknudepunkter, hvor den lokale og den fjerne persontransport mødes. Konkret er der behov for en fjernbusterminal i København, men det gælder for mange byer, at der skal investeres i den trafikale adgang til terminalerne”, siger Michael Nielsen og fortsætter:

“Staten bør i et samarbejde lokalt med kommunerne tænke i samlede mobilitetsløsninger, hvor den kollektive trafik udgør ét af flere ben, som alle skal stå lige, for at stolen ikke vælter. Det kræver løsninger, der tænker terminalløsninger ind sammen med MaaS-produkter, som gør det nemt at komme det sidste stykke videre. Vi ser derfor frem til at mange af de 1,5 mia. kr., der er afsat til bedre fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed forhåbentligt vil blive brugt til at lukke denne blinde vinkel”, siger Michael Nielsen.