04.10.2023

Overblik: Regeringens lovprogram 2023-2024 på bus- og taxaområdet

Folketinget er åbnet, og det betyder traditionen tro, at regeringen har fremlagt deres lovprogram for det forestående folketingsår. Vi har i Dansk PersonTransport længe presset på for en række forslag til regeringens lovprogram.


Det var eksempelvis Dansk PersonTransport, som gjorde skatteministeren opmærksom på en alvorlig fejl i registreringsafgiftsloven, som i praksis betød, at taxier ikke kunne udføre vigtige samfundsmæssige serviceopgaver uden passagerer, herunder handleture og medicinudbringning. Nu retter skatteministeren op på fejlen. Faktisk har han allerede fremsat lovforslaget!

Vi har ligeledes længe arbejdet for forlængede rutetilladelser, fordi det øger branchens muligheder for at investere i omlægning til el-busser, når man kan afskrive investeringen over 10 år.

Her kommer det fulde overblik over regeringens lovprogram 2023-2024 på bus- og taxaområdet:

TRANSPORTMINISTERIET

Ændring af taxiloven (Mulighed for at undtage visse småøer fra lovens anvendelsesområde) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at skabe bedre rammer for mobilitet på de danske småøer ved, at taxiloven ikke skal finde anvendelse. Det medfører, at det på øer, hvor der ikke er almindelig adgang til taxikørsel, bliver tilladt for privatpersoner at transportere andre personer mod vederlag uden at skulle opfylde reglerne for erhvervsmæssig persontransport i taxiloven. Undtagelsen fra taxiloven er betinget af, at kommunen, hvortil øen hører, anmoder om, at øen undtages.

Ændring af lov om trafikselskaber (10-årige rutekørselstilladelser til nulemissionsbusser) (Okt I)

Lovslaget har til formål at gøre det mere attraktivt for busselskaberne at indkøbe nulemissionsbusser, idet de får mulighed for at få udstedt rutekørselstilladelser med 10 års gyldighed.

Ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport (AFI-loven) (Feb I)

Lovforslaget følger af vedtagelsen af ny EU-forordning om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler. Forordningen medfører et behov for tilpasning af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.

 

SKATTEMINISTERIET

Ændring af registreringsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer, brændstoffer, brugsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Regelforenkling og øget regelefterlevelse på motorområdet, justering af skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer på motorområdet vedr. afgifts[1]fritagelse af blodbusser og af køretøjer med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport ved kørsel med små forsendelser m.v. Desuden har forslaget til formål at regulere afgiftsberegning af brugte køretøjer og indføre frist for udførsel af et køretøj ved anmodning om eksportgodtgørelse samt at gennemføre en tilpasning af reglerne for partshøring på motorområdet. Herudover indeholder lovforslaget en række øvrige justeringer på motorområdet. Lovforslaget har 40 endelig til formål at justere skatteforvaltningslovens fristreglers samspil med visse bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Note: Skatteministerens lovforslag er allerede fremsat, og kan læses her

 

JUSTITSMINISTERIET

Ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik, der registreres og opbevares i medfør af retsplejelovens regler, og reglerne om genoptagelse som følge af domme ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol samt ændring af reglerne om køre- og hviletid som konsekvens af handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Storbritannien) (Dec I)

Lovforslaget har navnlig til formål at sikre overensstemmelse mellem EU-retten og retsplejelovens regler om hastesikring og udlevering af oplysninger, der er registreret og opbevaret i medfør af retsplejelovens regler. Lovforslaget har endvidere til formål at ændre reglerne om genoptagelse, så der kan ske genoptagelse af en sag, hvis det er nødvendigt for at efterkomme en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Endvidere har lovforslaget til formål at fore[1]tage en ændring i færdselslovens regler om straf for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne som konsekvens af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side.