Rutekørsel

|14.03.2020

Orientering til virksomheder, der kører almindelig rutekørsel

De mange forholdsregler, der bliver taget i forbindelse med corona, har stor betydning for jeres aktiviteter med rutekørsel. Som udgangspunkt skal udfordringerne løses mellem operatører og trafikselskabernes i det sædvanlige samarbejde. Der er også nogle særlige udfordringer i forhold til aftaler og kontrakter


Opdateret den 14. marts 2020

 

Orientering til medlemmer af DPT, der kører almindelig rutekørsel

 • Den 10. og 11. marts blev indført en række krav til den kollektive trafik for at mindske smittespredningen med corona-virus. De mange forholdsregler, der er blevet taget i løbet af den 10. og 11. marts 2020, har stor betydning for jeres aktiviteter med rutekørsel. Som udgangspunkt skal mange udfordringer løses i tæt samarbejde mellem jer som operatører og trafikselskaberne inden for rammer af jeres sædvanlige samarbejde. Vi fremhæver:
 • 1. Opgaven med at at sikre en høj hygiejne og rengøring af busserne.
 • 2. Behovet for at sikre sunde og sikre arbejdspladser for chaufførerne.
 • Med virkning fra den 16. marts 2020 lukkes blandt andet andet institutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, offentligt ansatte sendes hjem og mange opfordres til at arbejde hjemme. Det indebærer reduktioner af buskørsel i de kommende 14 dage; og muligvis også herefter.
 • På baggrund af den lave aktivitet i samfundet og dermed stærkt faldende passagertal ønsker trafikselskaberne, at gennemføre en aktivitetstilpasset køreplan. Dansk PersonTransport er i dialog med trafikselskaberne om en håndtering af dette ønske.

DPT er i dialog med trafikselskaberne og kommunerne om håndteringen med henblik på at løse udfordringerne på en ensartet og hensigtsmæssig måde.

Nedenfor nogle af de vigtigste emner, vi drøfter:


1. Rengøring af busserne

I har alle fået instrukser om at rengøre busserne i overensstemmelse med vejledningerne fra Statens Serum Institut. Denne opgave skal I løse sammen med jeres medarbejdere og/eller eventuelle eksterne samarbejdspartnere hurtigst muligt og bedst muligt.

Dansk PersonTransport har gjort trafikselskaberne opmærksomme på, at denne rengøring involverer meget, ekstra manuelt arbejde og kræver en ekstra ressourceindsats fra operatøren. Vi arbejder for, at der generelt aftales en kompensation af operatørerne for det.

Det er vigtigt, at I kortlægger og dokumenterer jeres méromkostninger ved denne rengøring. Send gerne dokumentation til lre@danskpersontransport.dk, så vi kan bruge dette til at udarbejde en generel model.

2. Håndtering af maksimalt passagerantal i busserne

I har fået besked på at sørge for, at der ikke er for mange passagerer med i bussen. Der skal ikke være flere passagerer, end der er passagersiddepladser. Det er vores opfattelse, at denne opgave er blevet løst tilfredsstillende rundt omkring.

Vi er dog opmærksomme på følgende punkter i dialog med trafikselskaberne:

 • Chaufføren kan/skal ikke tage et ansvar for at håndhæve begrænsningen, især ikke hvis det kan føre til konflikter med passagererne.
 • Nogle trafikselskaber forventer, at der skal ske indberetninger ved forbikørsel ved stoppesteder pga. fuld bus. Situationen taget i betragtning har vi forslået, at der dispenseres fra dette krav, og at trafikselskaberne indhenter disse oplysninger på anden vis.     

3. Forholdsregler i forhold til hygiejne i bussen og på arbejdspladsen

Vi formoder, at Sundhedsstyrelsens gode råd om hygiejne og forebyggelse af smitte er fuldt ud implementeret på arbejdspladser og i busser.
Nogle steder er der blevet taget yderligere skridt, der går ud over sundhedsmyndighedernes anvisninger; f.eks. ved at anvende værnemidler i form af mundbind, masker og handsker.

Vi opfordrer til, at trafikselskaber og operatører holder sig til sundhedsmyndighedernes vejledninger; hverken mere eller mindre.

4. Forholdsregler omkring chaufføren i bussen, herunder lukning af fordøre og håndtering af kontantsalg

Mange har gjort sig overvejelser om mulighederne for at tage yderligere forholdsregler for at beskytte chaufførerne.

På baggrund af en henvendelse fra DPT besluttede trafikselskaberne, at der skal være mulighed for at holde fordørene lukkede, så passagererne benytter de andre ind- og udgange i bussen.

Senere foreslog vi trafikselskaberne – på baggrund af skærpede anvisninger fra sundhedsmyndighederne om at spærre chaufførområdet af.

Bemærk i den forbindelse:

 • Trafikselskaberne iværksætter kommunikation og skiltning herom til passagerne. 
 • Tiltaget kræver vigtig tilpasning af Rejsekortstanderne og brugen af dem

I har modtaget direkte information herom fra trafikselskaberne.

Vi er opmærksomme på ønsker om at fjerne kontantsalget af billetter i busserne.

 

5. Reduktioner af bustrafikken pga. skolelukninger og reduktioner af kørselsomfanget i en midlertidig periode

Skoler, ungdomsuddannelser og uddannelsesinstitutioner lukker i 2 uger fra på mandag. Det betyder også, at en stor mængde buskørsel vil udgå.

Derudover kan der ske yderligere reduktioner af den øvrige, generelle, kollektive bustrafik.

Vi har ikke overblik over, hvad det betyder for jeres respektive aftaler, kontrakter og økonomien heri.

 • I første omgang er det under alle omstændigheder vigtigt, at I så vidt muligt reducerer og begrænser jeres omkostninger, sådan at et eventuelt tab bliver mindst muligt.
 • DI og Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) har orienteret om, hvilke muligheder I har i forhold til chaufførerne ansat og aflønnet efter AKT-overenskomsten. Søg eventuel supplerende rådgivning hos DI, inden I handler.
 • Hos DPT forholder vi os til problemstillingen fra en generel synsvinkel. Vi vil henvende os til trafikselskaberne for at sikre, at der bliver taget højde for problemstillingen og de økonomiske forhold på en ordentlig måde.
 • Individuelle kontrakts- og aftaleforhold har stor betydning. DPT rådgiver gerne individuelt, så tag kontakt, hvis du er i tvivl.


6.  Personalejura: Kontakt DI eller Dansk Erhverv

Situationen kan kræve, at I skal disponere over jeres bemanding på en anden måde end ved sædvanlig drift.

Søg juridisk vejledning hos arbejdsgiverforeningerne, hvis I har personalejuridiske spørgsmål. Både DI og Dansk Erhverv har svar på en række personalejuridiske spørgsmål på deres hjemmesider; f.eks. i forhold til varsling af ferie, kollektiv arbejdsdeling, hjemsendelse, sygemeldinger, karantæner osv.

Søg svar der først på www.di.dk og www.danskerhverv.dk

Kontakt hos Dansk PersonTransport. Lasse Repsholt, 2047 8003 lre@danskpersontransport.dk