01.11.2018

Ombytning af tilladelser

Færdselsstyrelsen giver gode råd til effektiv ombytning af taxitilladelser.


Færdselsstyrelsen oplever en stor interesse for ombytning af taxitilladelser til tilladelser til erhvervsmæssig persontransport. Når Færdselsstyrelsen modtager anmodning om ombytning, er der en fast procedure for behandling af ansøgningen. Det er vigtigt, at man søger om ombytning i god tid, da man må forvente en vis sagsbehandlingstid.

  • Når Færdselsstyrelsen modtager en ansøgning om ombytning af taxibevillinger til universaltilladelser, er der en høringsperiode på 14 dage. Først herefter vil sagsbehandling af ansøgningen påbegyndes, og sagerne vil blive behandling i den rækkefølge ansøgningerne indkommer.
  • Ansøgere som har fået et kørebrev ved deres kommune (forlængelse af udløb for tilladelsen) – kan med fordel fremsende kopi af denne, efter fremsendelse af ansøgningen. Styrelsen vil alternativt anmode ansøger om at fremsende kørebrevet for at dokumentere at ansøger har en gyldig tilladelse på tidspunktet for ansøgning.
  • Såfremt der er restancer til SKAT, som overstiger kr. 50.000, skal der indgås en betalingsaftale for at bevillingerne kan ombyttes. Ansøger kan med fordel kontakte SKAT med henblik på indgåelse af en betalingsaftale inden der ansøges om ombytning af bevillinger, og fremsende denne til styrelsen med henblik på sagens behandling. Styrelsen kontakter ellers ansøger med henblik på, at der skal indgås en frivillig betalingsaftale med SKAT, når styrelsen har modtaget høringssvar fra SKAT.
  • Ansøger kan med fordel vælge at fremsende dokumentation for, at egenkapitalkravet er opfyldt efter, at ansøgningen er indsendt. Styrelsen kontakter ellers ansøger, når alle andre krav er opfyldt for ombytning med henblik på at indhente den pågældende dokumentation.

Færdselsstyrelsen bemærker generelt, at ansøgningerne behandles i den rækkefølge de indkommer, og at styrelsen naturligvis kan kontaktes for spørgsmål om de konkrete sagsskridt og forhold i sagerne, men at henvendelser med fordel kan begrænses til nødvendige forespørgsler.

Al korrespondance i forbindelse med ansøgningssager indgivet til styrelsen sker til virksomhedens e-Boks, og det er derfor vigtigt, at ansøgende virksomheder, herunder særligt den ansøgende ansvarlige leder, har et medarbejdersignatur ved NemID som både skal bruges til at indgive ansøgningen, men også ved betaling for udstedelse af tilladelserne samt ved registrering af en bil til den enkelte tilladelse.

Såfremt den enkelte virksomhed har behov for at kontakte Færdselsstyrelsen efter en indsendt ansøgning, eksempelvis for at indsende yderligere materiale til brug for sagens behandling, kan styrelsen kontaktes på info@fstyr.dk. I forbindelse med henvendelsen, bedes ansøger angive virksomhedens cvr.nr. og/eller det sagsnummer hvorpå ansøgningen behandles ved styrelsen.