05.02.2024

Nyt omkostningsindeks for elbusser

Trafikselskaberne i Danmark har netop offentliggjort et nyt omkostningsindeks for elbustransport. Det skal benyttes i de kontrakter, der fremadrettet indgås mellem trafikselskaberne og busselskaberne om drift af elbusser.


Indekset er blevet til på baggrund af et samarbejde mellem Trafikselskaberne i Danmark og Dansk PersonTransport ud fra kriteriet om, at indekset skal:

  • Være let tilgængeligt og nemt overskueligt
  • Modsvare de reelle udgifter for buskørsel på bedste vis
  • Være tidssvarende
  • Være robust overfor store/pludselige udsving på markedet
  • Være fælles for alle trafik- og busselskaber i hele Danmark
  • Være veldokumenteret

Med omkostningsindekset sker der flere ændringer i forhold til det nuværende indeks:

  • Vægtningen er genberegnet, så de bedre afspejler sammensætningen af omkostningerne ved elbustransport
  • Omkostninger til elektricitet reguleres på baggrund af udviklingen i gennemsnitlige elhandelspriser pr. måned hos Nordpool
  • Der indgår et nyt delindeks (SBLON1), der er retvisende for udviklingen i lønomkostningerne

Omkostningerne til elektricitet reguleres alene på baggrund af udviklingen i elpriserne. Parterne har aftalt, at hvis der kan udvikles et delindeks, der også afspejler udviklingen i net- og transmissionstariffer, vil denne ændring blive indarbejdet.

Derudover skal man som tilbudsgiver være opmærksom på, at trafikselskaberne kan lade en del af kontraktsummen (busafhængig afskrivning) være uden regulering i kontraktperioden. Mulighederne fremgår af en vejledning, men man skal være opmærksom på udformningen i det konkrete udbudsmateriale.

Omkostningsindekset kan findes her