Rutekørsel

|28.03.2019

Ny struktur om den kollektive trafik

Regeringen og Dansk Folkeparti har den 26. marts indgået en ny aftale om sundhedsreformen, der indebærer en nedlæggelse af regionerne og dermed en ny organisering af den kollektive trafik.


En ny aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti ændrer drastisk måden hvorpå den kollektive trafik fremtidigt skal organiseres. Dette skyldes, at regionerne nedlægges, og at ansvaret for den kollektive trafik dermed overflyttes til kommunerne og trafikselskaberne i fællesskab.

Den nye aftale fastholder dog den nuværende struktur med ét trafikselskab på Sjælland og Lolland-Falster (Movia), så der er blevet lyttet til den brede kritik af regeringens oprindelige udspil, hvor Vestsjælland og Øerne skulle etablere deres eget trafikselskab. Ideen om et samlet trafikselskab for Hovedstadsområdet, HOT, som overbygning på den landsdækkende løsning er dog fastholdt.

Regionerne bliver vanskelige at erstatte
”Vi kender regionerne som garanter for den regionale sammenhæng i den kollektive trafik og et stærkt udviklingsorienteret perspektiv på den kollektive bustrafik. Behovet for denne sammenhæng bliver ikke mindre i takt med at vi generelt transporterer os mere, trængslen tager til, og vi pendler over stadig længere afstande. Det er derfor ikke uden bekymring, at vi ser denne opgave glide regionerne af hænde. Regionerne bliver meget svære at erstatte på det punkt. Hvis operationen skal lykkes – uden at patienten dør vel at mærke – kræver det derfor, at opgaven lægges nøje til rette for kommunerne og trafikselskaberne, der i fællesskab skal overtage regionernes ansvar og opgaver,” udtaler sektorchef i Dansk PersonTransport, Lasse Repsholt.

”Vi er tilhængere af et stærk kommunalt selvstyre – også i den kollektive trafik som transportministeren peger på (Det kommunale selvstyre styrkes i den kollektive trafik), men et stærkt kommunalt selvstyre kan også være på bekostning af en stærk regional sammenhæng i den kollektive trafik. Dette mangler vi at se en konkret løsning på i aftalen.”

”Derudover fastholdes det håbløse princip for statslig medfinansiering af lokalbanerne, hvorefter tilskuddet gives på baggrund af antal kilometer jernbanespor. Det har i mange år forhindret regionerne i at foretage fornuftige prioriteringer på tværs af forskellige transportformer i den regionale trafik og vil tilsvarende binde trafikselskaberne på hænder og fødder,” afslutter Lasse Repsholt.

Sådan organiseres den kollektive trafik

”De fælleskommunale trafikselskaber får til opgave samlet set at sørge for en passende lokal og regional kollektiv trafikforsyning. Kommunerne vil fortsat være forpligtede til at deltage i det trafikselskab, som de i dag deltager i. Som udgangspunkt fastholdes den struktur, der er i dag med fire trafikselskaber vest for Storebælt og med ét trafikselskab øst for Storebælt og derudover med Bornholm som et selvstændigt trafikselskab. De fire selvstændige ø-kommuner vil fortsat kunne varetage den kollektive trafik selvstændigt uden om et trafikselskab.” (s. 48 i aftalen)

Hvem har ansvaret for den regionale trafik?

”Trafikselskaberne fastlægger fremover omfanget af den regionale kollektive trafik, mens kommunerne som hidtil bestiller og betaler for lokal kollektiv trafik. Finansieringen af den regionale kollektive trafik sker via passagerindtægter, via direkte statslige tilskud til privatbanetrafik, jf. nedenfor, og via bidrag fra kommunerne. Trafikselskabernes bestyrelse får således kompetencen til at opkræve finansiering af den regionale trafik hos kommunerne efter indbyggertal. Niveauet for denne regionale trafik og dermed finansieringsomfanget besluttes af trafikselskabets bestyrelse.” (s. 49 i aftalen)

Hvor ender lokalbanerne?

”Det statslige tilskud til privatbanetrafik er betinget af, at der opretholdes trafik på privatbanerne på samme måde som det tilskud regionerne i dag modtager til privatbaner er betinget af opretholdelse af trafik. Trafikselskaberne vil i øvrigt fremover modtage det tilskud vedrørende privatbaners tjenestemandspensioner, som staten yder frem til 2030.” (s. 49 i aftalen)

Derudover skal der indgås en nærmere aftale om ejerskab og finansiering af de tre letbaner i hhv. Aarhus, Odense og på Ring 3 (Region Hovedstaden).