15.12.2021

Kontrol af løn- og arbejdsvilkår i Flextrafikken

Movias kontrol af løn- og arbejdsvilkår for flextrafikken viser, at der fortsat er behov for effektiv kontrol af de operatører, der udfører kørslen.


Movia har sammen med repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger i Movias kontrolpanel udført kontrol af løn- og arbejdsvilkår for 2021. Stikprøvekontrollen udføres ved at indhente relevant dokumentation fra operatørerne i form af den benyttede overenskomst, tre måneders lønsedler og ansættelseskontrakter for samtlige chauffører, der kører flextrafik for Movia. Herefter vurderer kontrolpanelet, om operatøren overholder overenskomsten i forhold til løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel, sygdom samt giver en overordnet vurdering af ansættelsesvilkårene.

I 2021 er stikprøvekontrollen udført hos 20 operatører og 31 underleverandører. Hvor kontrollen i 2020 – for andet år i træk – viste en positiv udvikling med færre og mindre alvorlige udfordringer end året før, har de seneste stikprøver i 2021 vist et mindre tilfredsstillende niveau hos flere af operatørerne. Movia har efter dialog med kontrolpanelet stillet krav til de operatører, der ikke har orden i løn- og arbejdsvilkår, om omgående at rette op og indsende dokumentation herfor. Det er Movias erfaring, at operatørerne får rettet op på forholdene efter henvendelse fra Movia. Én operatør har fået kontrakten opsagt, da han har givet urigtige oplysninger.

Resultatet for stikprøvekontrollen i 2021

  • Movia har udtaget 20 operatører og 31 underleverandører til stikprøvekontrol.
  • Stikprøver fra fem operatører og fire underleverandører blev behandlet i kontrolpanelet i marts. Fire sager blev lukket, efter operatørerne havde rettet op på mangler og indsendt dokumentation. Én sag endte med, at en operatørs kontrakt blev opsagt på grund af urigtige oplysninger.
  • Stikprøver fra otte operatører og 17 underleverandører blev behandlet i kontrolpanelet i august.
  • Resultatet er, at syv sager er afsluttet efter operatøren/underleverandøren har rettet op på konstaterede fejl og mangler.
  • En sag er fortsat åben. Det er en større sag med et taxaselskab med 15 underleverandører, hvor der er flere fejl og mangler, som operatøren og underleverandørerne er blevet pålagt at rette op på.
  • Stikprøver fra syv operatører og mindst 10 underleverandører blev behandlet på kontrolpanelets møde i november. Heriblandt endnu et taxaselskab. Movia er i gang med at meddele operatørerne hvilke fejl, der er fundet, så operatørerne kan rette dem hurtigst muligt.

Læs mere her: https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder?vis=301123790679814