Taxikørsel

|11.04.2019

Godkendt ansvarlig leder

Med den nye taxilov følger nye måder at drive taxiforretning på. Dansk PersonTransport har lavet en guide om, hvad man skal være opmærksom på, hvis man vil drive taxiforretning i selskabsform samt hvordan man håndterer et ejerskifte.


Taxiloven åbner op for muligheden for at drive taxiforretningen i selskabsform mod tidligere, hvor en tilladelse alene kunne være personligt ejet. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelsen, at den ansvarlige leder bliver godkendt efter reglerne i taxiloven. Disse er:

Den ansvarlige leder:

1) har bopæl i EU eller EØS,

2) er myndig og er ikke under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 eller 7,

3) er ikke under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

4) har ikke en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover,

5) er ikke dømt for strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af virksomheden, jf. straffelovens § 78, stk. 2, og

6) kan sandsynliggøre, at denne kan udøve virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Det er Færdselsstyrelsen, der i forbindelse med udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport også godkender den ansvarlige leder.

Ejerskifte
Hvis der sker ejerskifte i selskabet og der samtidig udpeges en ny ansvarlig leder, skal man være opmærksom på, at den nye ansvarlige leder skal godkendes på ny af Færdselsstyrelsen efter samme regler som den oprindelige ansvarlige leder blev godkendt på. Sker dette ikke kan man risikere, at tilladelsen bliver tilbagekaldt, da virksomheden ikke længere opfylder betingelserne, jævnfør taxiloven.