Rutekørsel

|19.05.2017

Forenkling af speciel rutekørsel træder i kraft

Den længe bebudede forenkling af tilladelse til speciel rutekørsel træder i kraft 1. juli. Fremover skal en kontrakt indgået mellem transportkøber og busvognmand dokumentere, at der er tale om special rutekørsel. Forenklingen gælder dog kun visse former for speciel rutekørsel.


Den længe bebudede forenkling af tilladelse til speciel rutekørsel træder i kraft 1. juli.

Busvognmænd som udfører

 1. Almindelig rutekørsel
 2. Speciel rutekørsel som fjernbuskørsel.
 3. Speciel rutekørsel med uddannelsessøgende mellem bopæl og uddannelsessted eller mellem uddannelsessteder (skolekørsel).
 4. Speciel rutekørsel med arbejdstagere mellem bopæl og arbejde (arbejdstagerkørsel).
 5. Speciel rutekørsel til og fra færge- og lufthavne

skal stadig søge Trafik- og Byggestyrelsen om tilladelse på sædvanlig vis. Skolekørsel og arbejdstagerkørsel kræver dog ikke tilladelse, såfremt passagererne er personer med handicap.

Kørsel for trafikselskaberne (f.eks. flextrafik og anden rutekørsel udført gennem kontrakt med et trafikselskab) kræver stadig IKKE tilladelse eller en særlig kontrakt om speciel rutekørsel.

Ved udførsel af andre former for speciel rutekørsel skal en skriftlig kontrakt indgået mellem busvognmand og transportkøber dokumenterer, at der er tale om speciel rutekørsel. Her skal vognmanden altså ikke søge Trafik- og Byggestyrelsen om tilladelse.

Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.
 2. Transportkøbers navn og CVR-nr.
 3. Beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer.
 4. Hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode).
 5. Tidspunkter for kørslen.
 6. Hvilken kategori af passagerer der befordres.

Kopi af kontrakten, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Brug af hjælpevognmænd
Ved brug af underleverandør/hjælpevognmand skal hjælpevognmanden i bussen medbringe kopi en af kontrakten om speciel rutekørsel mellem transportarrangøren (dvs. den oprindelige køber af busturen, f.eks. kommunen) og buskørselsvirksomheden (hovedleverandøren), som hjælpevognmanden udfører kørslen for. Endvidere skal der i disse tilfælde medbringes dokumentation for, at den pågældende buskørselsvirksomhed udfører kørsel som hjælpevognmand – dette kan f.eks. være anført på kopien af kontrakten af hovedleverandøren.

Trafik- og Byggestyrelsen har tidligere rundsendt nedenstående udkast til kontrakt.

Den fulde vejledning kan læses i juliudgaven af Busmagasinet og PP-show her:
Download: Vejledning – kontrakt om speciel rutekørsel