Turistkørsel

|07.02.2019

Buspassagererne har rettigheder – i alle busser

EU's passagerdirektiv gælder for fjernbusser. Dog er lignende rettigheder allerede formuleret i dansk lovgivning. DPT peger på, at en efterlevelse af de danske regler vil være at skyde over målet.


EU’s passagerrettighedsdirektiv gælder for fjernbusserne…
Fjernbusserne er populære blandt passagererne og i 2017 valgte 1,3 mio. passagerer denne rejseform. Regeringen vil udvide fjernbusselskabernes muligheder for at betjene danskerne med fjernbustrafik, og i den forbindelse diskuteres også – helt rimeligt – hvordan det står til med passagerernes rettigheder i fjernbustrafikken. ”Godt”, vurderer sektorchef Lasse Repsholt efter at have drøftet emnet med repræsentanter fra EU-Kommissionen, der var i Danmark for at høre nærmere om netop passagerrettighederne i Danmark både i fly, tog, færger og selvfølgelig busser. ”Det er vores klare opfattelse, at de danske fjernbusselskaber lever op til EU’s direktiv om buspassagerrettigheder og i øvrigt har ganske tilfredse passagerer. Overfor Kommissionens repræsentanter måtte vi dog også indrømme, at informationen til passagererne om deres rettigheder kunne være bedre. Det konkluderede vi på mødet, at den danske fjernbussektor kunne forbedre.”

…og de nationale, danske regler vil skyde over målet
EU-Kommissionen var også blevet orienteret om de nationale, danske regler for passagerrettigheder, der populært sagt er fastsat af trafikselskaberne, DSB, Arriva Tog og Metro i fællesskab. Emnet er højaktuelt, da der fra politisk side er blevet udtrykt ønske om, at fjernbusserne skal leve op til det nationale niveau for passagerrettigheder og ikke EU’s regelsæt. ”Der er skudt over målet efter min bedste vurdering. I sammenligningen mellem de to niveauer er der ikke så stor forskel. Faktisk kan jeg kun konkret pege på trafikselskabernes rejsetidsgaranti, hvor man som passager i den offentlige servicetrafik er væsentligt bedre stillet, end i fjernbusserne. Her opnår man som passager allerede rettigheder ved 20 minutter i bus og ved 30 minutter i tog. I fjernbusserne gives først kompensation ved 2 timers forsinkelse fra afgangstidspunktet. Det er bestemt en væsentlig forskel, men det løser også sig selv. Hvis passagererne oplever forsinkelser af den størrelsesorden gentagende gange, vil de snart finde et andet og bedre transportalternativ til fjernbusserne, der så må køre tomme,” vurderer Lasse Repsholt.

Disse passagerrettigheder gælder i fjernbusserne:

1.1 Generelt
Fjernbuspassagererne er ikke bundet til de passagerrettigheder, der er aftalt mellem de offentlige trafikselskaber. Men det betyder ikke, at passagererne ingen rettigheder har. Fjernbusselskaberne skal leve op til EU’s direktiv om buspassagerrettigheder, herunder (i hovedtræk):

  • Transport på ikke-diskriminerende vilkår
  • Adgang til befordring for bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere (uden meromkostning – Fjernbusselskaberne kan og skal stille to kørestolspladser til rådighed i busserne)
  • Adgang til rejseinformation og information om rettigheder
  • Etablering af klageadgang til operatøren
  • Behandling af klager ved uafhængig klageorgan (Ankenævn for Bus, Tog & Metro)
  • Refusion af billetprisen eller ny rejse ved aflysning eller stor forsinkelse af rejsen (2 timer fra afgangstidspunktet)
  • Ved rejser med fjernbusser med en varighed på over tre timer skal der ydes passagererne en passende hjælp i tilfælde af aflysning eller forsinket afrejse fra en busterminal på mere end 90 minutter (snacks, måltider og forfriskninger og i givet fald indkvartering).

1.2 Rejsetidsgaranti
Fjernbusselskaberne er modsætningsvis ikke omfattet af den såkaldte ”rejsetidsgaranti”, der er aftalt mellem de offentlige trafikselskaber. Denne rejsetidsgaranti tilsiger, at passagerer i den offentlige servicetrafik ved 20 minutters forsinkelse på stoppestedet er berettiget til at få dækning for kørsel i taxa på op til 300 kr. Trafikselskabernes rejsegaranti gælder dog ikke ved andre omkostninger (eks. tabt arbejdsfortjeneste, teaterbilletter m.m.) og heller ikke i force majeure situationer.

1.3 Information til passagererne
Fjernbusselskaberne løser opgaven med information til passagerne på forskellig vis. Nogle gør det via apps, andre på nettet eller gennem information fra chaufføren m.m. Som det også er tilfældet for den offentlige servicetrafik foregår mere og mere digitalt. Fjernbusselskaberne er i den forbindelse  negativt påvirkede af, at der ofte ikke er adgang til terminaler og muligheder for at opstille digitale standere og informationsskærme på de steder, hvor fjernbusserne har standsningssted.

Dansk PersonTransport og fjernbusoperatørerne er i dialog med Rejseplanen.dk om mulighederne for tilslutning og herunder benyttelse af rejseplanen til formidling af driftsinformation og varsling af forsinkelser og driftsforstyrrelser. Tre fjernbusselskaber er allerede tilsluttet Rejseplanen.dk.

1.4 Beskadiget bagage m.m.
På dette punkt er passagerernes rettigheder de samme i fjernbusserne som i den øvrige offentlige servicetrafik. Der er dækning i overensstemmelse med færdselslovens kapitel 16 og erstatningen er sikret med de lovpligtige ansvarsforsikringer, der er tegnet for køretøjet.