Offentlig kørsel

|01.05.2018

Arbejdsklausuler virker

Nordjyllands Trafikselskab glæder sig over kontrolenhed.


Nordjyllands Trafikselskabs brug af arbejdsklausuler, i forbindelse med udbud af Flextrafik, trådte i kraft helt tilbage i august 2016. Arbejdsklausulen betyder, at entreprenører, der opnår kontrakt med NT har løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

NT har nedsat en kontrolenhed bestående af arbejdsgiverforeninger og lønmodtagerorganisationer, der rådgiver NT i verserende sager. NT har indtil nu taget fem sager op, der er blevet behandlet med støtte fra af kontrolenheden. En enkelt vognmand gik igennem kontrollen uden anmærkninger, mens der blev konstateret brud på arbejdsklausulen hos de fire andre. Fejlene har primært bestået i manglende pensionsindbetalinger, brud på arbejdstidsreglerne samt fejl i ansættelseskontrakter.

Det er NTs vurdering af arbejdsklausulerne fungerer efter hensigten, og at de vognmænd, som har er/har været igennem kontrollen udviser en stor imødekommenhed i forhold til at få rettet op på de fejl, der konstateres. NT oplyser, at de oplever et godt og konstruktivt samarbejde med både vognmænd og de overenskomstparter, som indgår i sagsbehandlingen. NT oplyser også, at de oplever stor tilfredshed blandt vognmændene med, at der er indført arbejdsklausuler. Sidstnævnte kan Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, nikke genkendende til.

”Det har i mange år skabt frustrationer hos vores medlemmer, at de oplever at blive udkonkurreret på budpriser, der er svært forenelige med overholdelse af overenskomsterne.  Arbejdsklausuler giver mulighed for at følge op på om aflønning og andre vilkår er opfyldt. Vi er derfor meget tilfredse med, at flere trafikselskaber har indført kontrol af løn- og ansættelsesvilkårene. En indsats som vi håber, at trafikselskaberne vil intensivere de kommende år.”