regioner

|18.01.2019

Afsked med regionerne må ikke gå ud over sammenhængen

Regeringen har fremlagt et udspil, der indebærer, at regionerne nedlægges. I denne forbindelse finder Dansk PersonTransport det vigtigt, at den kollektive bustrafik ikke nedprioriteres og har derfor formuleret seks ønsker til den fremtidige organisering.


Regionerne har ansvaret for cirka 25 % af den kollektive bustrafik og, i al væsentlighed, sammenhængen i trafiksystemet på tværs af kommuner. Regeringens udspil om sundhedsreform indebærer, at regionerne nedlægges. Det er meget vigtigt, at dette ikke går ud over prioriteringen, sammenhængen og udviklingskraften i den kollektive bustrafik. Hvis regionerne nedlægges – som foreslået af regeringen – har Dansk PersonTransport følgende ønsker til den fremtidige organisering:

1. De nuværende midler til kollektiv transport bør øremærkes til kommuner

I regeringens udspil er der lagt op til at de midler, som regionerne i dag bruger på kollektiv trafik overføres til kommunerne som et kommunalt bloktilskud. Dette bloktilskud bør øremærkes den kollektive trafik, så det ikke med tiden eroderes og vi til sidst står med et kollektivt trafiksystem, der ikke giver den nødvendige regionale sammenhæng.

2. Forskelsbehandling mellem lokalbane og bus bør fjernes

Hidtil har regionerne været bundet på hænder og fødder i forhold til lokalbanerne. Den nuværende finansiering med tilskud efter ”kilometer jernbanespor” har gjort det umuligt for regionerne at omprioritere den regionale trafik fra lokalbane til en mere effektiv og smidig busdrift. Ved en omlægning af ansvaret og finansieringen fra regionerne til kommunerne bør disse restriktioner fjernes.

3. Tag højde for omkostningerne ved letbaneprojekter

De tre letbaneprojekter i Aarhus, Odense og Ring 3 i Hovedstadsområdet hænger allerede som en møllesten om halsen på de regioner og kommuner, der skal finansiere deres anlæg og drift. Der bør tages højde for dette i forhandlingerne om overdragelsen af regionens opgaver på dette område. Dette kan kræve, at aftalerne om finansiering mellem de medvirkende kommuner, regioner og staten revideres.

4. Sammenhængen skal sikres

Idet regionernes arbejde med regional udvikling, ungdomsuddannelser, tilvejebringelse af kvalificeret arbejdskraft og sammenhængen med trafiksystemet bortfalder, bør det sikres, at denne koordinering og sammenhæng sikres i andre sammenhænge, herunder i den tværkommunale indsats for erhvervsfremme.

5. Samarbejde mellem trafikselskaber og DOT bør evalueres

Hovedstadsområdet er en særskilt udfordring, og der kommer et særskilt udspil herom fra regeringen. Resultaterne af samarbejdet mellem trafikselskaberne i Dit Offentlige Trafikselskab (DOT) bør evalueres, med henblik på at afdække om større organisatoriske og strukturelle ændringer er påkrævet for at sikre den nødvendige sammenhæng i trafiksystemet.

6. Flextrafikkens indretning bør evalueres

Regionernes patientbefordring udgør en væsentlig andel af flextrafikken. En ny organisering af sundhedsvæsenet bør også give anledning til overvejelser af, hvordan man bedst håndterer flextrafikken, og om den nuværende model er den rette.

Dansk PersonTransport ser frem til de fremtidige politiske drøftelser af dette område.

Kontakt sektorchef Lasse Repsholt for mere information.