07.01.2022

Ændring af taxiloven

Den 1. januar 2022 trådte ændringer af taxiloven i kraft. Ændringerne kommer i forlængelse af aftalen om evaluering af taxiloven fra marts sidste år.


Med lovændringen ændres tre ting: Sprogkravet ved optagelse på chaufførkurset til et dokumentationskrav til ansøgernes danskkundskaber. Desuden indebærer lovændringen, at overenskomstbestemmelsen i taxilovens § 10 også finder anvendelse på tilladelser udstedt efter den tidligere gældende taxilov. og sidst bliver afgiften for udstedelse af en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport ændret til et gebyr.

Sprogkrav

Hvad angår ændringen af sprogkrav betyder det i praksis, at en ansøger ved optagelse på kvalifikationskursus til taxi m.v. skal dokumentere, at han/hun lever op til sprogkravene fastlagt i taxiloven.

Det kan gøres ved at fremlægge dokumentation på en af følgende måder:

Prøvebevis for bestået Prøve i Dansk 2.

  • Bevis for at have bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk.
  • Bevis for at have bestået anden højere uddannelse på dansk end folkeskolen,
  • Bevis for at have bestået andre prøver m.v. nævnt i Cirkulæreskrivelse om naturalisation, bilag 3b.
  • Andre former for bevis eller dokumentation på beherskelse af det danske sprog, for eksempel via et andet testresultat, som efter en konkret vurdering dokumenterer, at ansøgeren kan dansk på det niveau eller over det niveau, der kræves for at kunne bestå Prøve i Dansk 2.

Hvis en ansøger ikke kan fremlægge dokumentation efter en af ovennævnte punkter, kan Færdselsstyrelsen i særlige tilfælde meddele dispensation, hvis ansøgeren kan sandsynliggøre at opfylde kravet om at beherske det danske sprog.

Taxilovens § 10

Bestemmelsen i taxilovens § 10 om, at tilladelsesindehavere skal følge gældende bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, der findes i gældende kollektive overenskomster, vil fra 1. juli 2022 også gælde for tilladelsesindehavere, der har tilladelse efter den gamle taxilov. Det betyder, at alle tilladelsesindehavere uanset om man fx har en taxitilladelse eller OST-tilladelse udstedt efter tidligere taxilov eller en tilladelsesindehaver med en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, skal følge samme regler hvad angår aflønning til chauffører.

Færdselsstyrelsen har i forlængelse af lovændringen ændret bekendtgørelse om taxikørsel, som findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2687