04.10.2018

Kørselskontorer er momsfritaget

Skatterådet har i et bindende svar anført, at man anser kørselskontorer som momsfritaget.


Det er Taxa 4×35, som har bedt Skatterådet om at tage stilling til to forhold omkring kørselskontoret. Det første, som blev spurgt om var: Er de ydelser, der leveres af spørger til kunderne, momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, om personbefordring? Og det næste spørgsmål var: Er de ydelser, der leveres fra de selvstændige vognmænd til spørger, momsfritagne efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, om personbefordring?

Skatterådet bekræfter, at de ydelser (taxikørsel), kørselskontoret leverer til kunderne, er momsfri personbefordring, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Skatterådet bekræfter endvidere, at når vognmænd med tilladelse til at udføre erhvervsmæssig personbefordring i biler, udfører personbefordringen for et kørselskontor, er vognmændenes ydelser også omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15.

Nye strukturer i taxibranchen
Baggrunden for forespørgslen er de nye strukturer som taxiloven har medført. Fra 1. januar 2018 er nye regler for taxikørsel trådt i kraft. Disse regler medfører nye strukturer på taximarkedet. På grund af en overgangsperiode vil de tidligere og de nye strukturer i en periode kunne fungere side om side – dog således at hver enkelt organisation skal træffe et valg.

Tidligere var det et krav, at taxivognmænd slog sig sammen i fælles bestillingskontorer, der sørgede for at modtage og videreformidle bestillinger af taxier. Disse bestillingskontorer er traditionelt blevet drevet som foreninger. Under de hidtil gældende regler har det været taxivognmændene, der leverede taxikørslen til kunderne, mens bestillingskontoret alene havde en koordinerende rolle.

Under de nye regler afløses bestillingskontorerne af kørselskontorer. Kørselskontorer kan drives i selskabsform. Af den ny taxilov fremgår, at ”Taxikørsel må kun sælges af et kørselskontor”, jfr. §4, stk. 2, i taxiloven. Selve kørslen må dog kun udføres af fysiske eller juridiske personer med en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

I den konkrete sag fra Skatterådet, er den nye struktur blevet præsenteret som følgende: Den gruppe af vognmænd, der hidtil har været tilsluttet Sammenslutningen X, planlægger fremover at udbyde taxikørsel via et kørselskontor drevet af det nystiftede selskab Y A/S. I overensstemmelse med formuleringen i den nye taxilov vil det være Y A/S, der sælger taxikørsel til kunderne, mens vognmændene fremover vil være underleverandører til Y A/SY A/S stiller ifølge kontrakten turformidlingsudstyr til rådighed for vognmandens vogn(e). I den forbindelse er det Y A/S, der fastsætter priserne over for kunderne, og disse priser udregnes af det i vognene installerede udstyr. Y A/S står desuden for indsamling, opbevaring og videregivelse af turdata i overensstemmelse med taxilovens § 20. I forbindelse med samarbejdet er der en række forudsætninger, som vognmænd og chauffører skal opfylde, mens Y A/S leverer de nødvendige informationer mv til vognmænd og chauffører, f.eks. obligatoriske kurser i turformidlingssystemet og service.

Skatterådets svar findes her.