Til kalender

Der vil være en række udstillere og associerede medlemmer tilstede under hele arrangementet, således at der kan fås information om de services der tilbydes gennem foreningen, eller indhentes ny inspiration. 

16:30 Velkomst

Velkomst v/kredsformanden

Orientering fra Applus

Generel orientering fra DPT Sekretariatet

   
17:30 Generalforsamling med følgende dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Kredsformandens beretning

3) Valg af kredsformand, på valg er Lars Brøchner, Brøchners Biler (genopstiller)

4) Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter, på valg er Sargon Stenbakken, Solsidens

    Turistfart og Allan Mørup, Mørups Turistfart (genopstiller begge)

5) Valg af medlemmer til sektorudvalgene og suppleanter

Til turistsektoren, på valg er Jørn Pedersen, Jørns Busrejser (genopstiller ikke)

Til rutesektoren, på valg er Henning Jensen, A/S Jens Jensen (genopstiller ikke)

Til offentlig kørsel sektoren, på valg er Allan Mørup, Mørups Turistfart (genopstiller)

    -Til taxisektoren, først valghandling i 2021

6) Fastlæggelse af arbejdsprogram med tilhørende budget til forelæggelse og godkendelse i

    hovedbestyrelsen

7) Indkomne forslag, herunder forslag der ønskes forelagt årsmødet

8) Eventuelt       

   
18:30 Middag
   
Ca. kl. 19:00 Transportpolitisk debat med folketingspolitikere, der er opstillet i kredsen

 

Opmærksomheden henledes på, at stemmeberettiget og valgbar er alle aktive medlemmer (bus og taxi), der ikke er i kontingentrestance.

Stemmeberettiget og valgbar er medlemsvirksomhedens ansvarlige leder eller en i virksomheden ansat leder, som har fået fuldmagt til at afgive stemme og dermed også blive valgbar. En medlemsvirksomhed kan have fuldmagt med fra højst én anden medlemsvirksomhed.

Ved kredsmøder har medlemmerne et stemmetal, der fastsættes på bag­grund af det samlede antal køretøjer, der er optaget hos DPT pr. 1. januar 2019.

Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til kreds­formanden senest 8 dage før afholdelse af kredsgeneralforsamlingen. Kredsformanden skal herefter sikre, at forslaget er kredsens medlemmer i hænde senest 4 dage før kredsgeneralforsamlingen.

Deltagelse er gratis.