To afgørelser om vanvidskørsel på transportområdet
Inden for den seneste måned har domstolene behandlet to sager om konfiskation af køretøj på transportområdet. Den ene sag vedrører kørsel med lastbil og den anden sag kørsel med taxi. Begge sager viser, at baggrundscheck af chaufførerne er overordentlig vigtig, hvis konfiskation skal undgås.
18 november 2021

I oktober afsagde henholdsvis Københavns Byret en dom mod en taxivognmand og Vestre Landsret en kendelse mod en godsvognmand. Fælles for begge sager var, at det var chauffører, som havde kørt vanvidskørsel og som medførte konfiskationen af køretøjet. Københavns Byret kom frem til, at taxien kunne konfiskeres, hvorimod kendelsen fra Vestre Landsret ophævede konfiskation af en sættevognstrækker.

Særligt kendelsen fra Vestre Landsret er interessant, fordi Landsretten lægge vægt på, at konfiskationen må anses som en uforholdsmæssig indgribende for vognmanden. Landsretten lægger i sin vurdering af sagen vægt på de undersøgelser af chaufføren, som vognmanden havde foretaget inden ansættelsen ligesom retten vurderede, at vognmandens mulighed for at forfølge et erstatningskrav mod chaufføren var illusorisk. Vognmandens advokat havde til sagen redegjort for, at vognmanden inden ansættelse af chaufføren havde kontaktet tidligere ansættelsessteder og indhentet straffeattest. Chaufføren, blev afskediget samme dag, som vanvidskørslen fandt sted og rejste efterfølgende ud af Danmark.

I sagen mod taxivognmanden kom det frem, at chaufføren ikke havde drøftet de nye regler om vanvidskørsel med vognmanden. Derudover forklarede chaufføren, at han pga. manglende beskæftigelse ikke havde mulighed for at betale erstatning til vognmanden, der havde nedlagt påstand om en erstatning på kr. 208.612. Byretten lagde til grund, at erstatningskravet ikke var illusorisk og der ikke var grundlag for at fravige reglerne for konfiskation.

Ud fra de to sager og forarbejderne til bestemmelserne om vanvidskørsel, kan det konkluderes, at det er helt afgørende, at man som arbejdsgiver undersøger chaufførernes forhold inden ansættelsen. Både i forhold til tidligere ansættelser og i forhold til chaufførernes straffeattest. DPT har tidligere anbefalet, at vores medlemmer sikrer sig dokumentation af dette ved fx at lave tillæg til ansættelseskontrakterne. Hvis man som vognmand endnu ikke har fået udarbejdet de fornødne dokumenter, skal vi anbefale, at man tager kontakt til sin arbejdsgiverforening.