Nyt kontaktudvalg skal hjælpe den offentlige kørsel
Midttrafik valgte i starten af 2019 at nedlægge det gamle kontaktudvalg på baggrund af de ændringer, der var sket i branchen til dels på grund af den nye taxilov.
28 november 2019

Netop kontaktudvalget er vigtigt for Midttrafik, da dialogen med branchen er vigtig, så der sammen kan skabes løsninger til gavn for Midttrafiks kunder, bestillere og leverandører. Det overordnede formål har været at skabe et forum for dialog mellem repræsentanter fra branchen og Midttrafik og derigennem at arbejde overordnet med nye tiltag indenfor branchen til gavn for både kunder, leverandører og ejere. Der er desuden et stort ønske om en god dialog omkring nye tiltag og nuværende løsninger samt at sikre den eksisterende gode dialog mellem Midttrafik og leverandørerne.

”Samarbejdsudvalgene i de forskellige trafikselskaber er utroligt vigtige for branchen og samarbejdet med trafikselskaberne. I udvalgene har vi muligheden for at diskutere rammerne for udførelse af kørslen, de fremtidige udbud, og i hvilken retning vi eksempelvis ønsker, at uddannelserne indenfor offentlig kørsel skal gå,” siger Formand for Sektor for Offentlig Kørsel, Allan Mørup.

Kontaktudvalget kommer til at levere input til udviklingsønsker indenfor flextrafikken samt fremføre de emner, som branchen generelt oplever. Som medlem af kontaktudvalget er man ligeledes forpligtiget til at afdække emner for de grupper af leverandører, som udvalget repræsenterer. Ligeledes er det en forpligtigelse at sørge for videreformidling af emner til de respektive foreningers medlemmer, der drøftes på kontaktudvalgsmøderne. Kontaktudvalget har ingen beslutningskompetence. Der behandles sager af generel interesse og ikke enkeltsager.