Medhold i klagesag mod Nordjyllands Trafikselskab
I en kendelse fra 18. december 2019 i en klagesag omkring tilbudsevalueringen i et offentligt udbud mod Nordjyllands Trafikselskab fik klageren medhold.
07 januar 2020

I en kendelse fra 18. december 2019 i en klagesag mod Nordjyllands Trafikselskab fik klageren medhold i, at NT ikke i forbindelse med tilbudsevalueringen i et offentligt udbud havde ret til at lægge vægt på NT’s egne positive erfaringer med tilbudsgiverne. Evalueringsmodellen i udbuddet blev anset for uegnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og kontrakttildelingen blev annulleret.
”Kendelsen er godt nyt for tilbudsgivere, der byder på opgaver, de ikke tidligere har udført”, siger advokat Torkil Høg fra BACH Advokater.

NT udbød i februar 2019 en kontrakt om almindelig rutekørsel i Region Nordjylland. Udbuddet var opdelt i 40 delaftaler/pakker. NT’s tildelingsbeslutning blev offentliggjort den 16. juli 2019, og den 30. august 2019 klagede klageren til Klagenævnet for Udbud over resultatet.
NT havde anvendt en evalueringsmodel med blandt andet underkriteriet ‘kvalitet af drift.’ Det fremgik af udbudsmaterialet, at NT ved evalueringen efter dette kriterium ville lægge vægt på at, “de erfaringer, NT har haft med byder – herunder de senest opnåede resultater i NT’s kvalitetsmålinger […] samt, om byder er blevet modregnet i betaling for manglende opfyldelse af kvalitetskrav”.
Det fremgik også, at ”…bydere, der har modtaget NT’s kvalitetspris inden for de seneste 2 år, som fortsat ligger højt i kvalitetsmålingerne, og angiver at ville fortsætte det høje kvalitetsniveau, vil blive tildelt karakteren 100…”.

Klageren klagede over, at evalueringsmodellen var i strid med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip, fordi NT ikke sikrede, at alle tilbudsgivere kunne konkurrere på lige vilkår. Tilbudsgivere, der inden for de seneste to år havde modtaget kvali-tetsprisen, ville have en væsentlig konkurrencefordel, og derfor blev udbuddet ifølge klageren reelt afgjort af, hvad NT havde lagt vægt på ved uddelingen af en i øv-rigt for udbuddet uafhængig kvalitetsbedømmelse.

NT fastholdt, at evalueringsmodellen sikrede ligebehandling og gjorde gældende, at klageren selv i tidligere år (modellen havde været anvendt siden 2006) havde nydt godt af modellen, idet klageren selv i flere år havde opnået kvalitetsprisen.

Klagenævnet for Udbud bemærkede i kendelsen, at en ordregiver ikke ved tilbuds-evalueringen kan lægge vægt på tidligere erfaringer med en konkret tilbudsgiver til fordel for denne, hvis ikke det indleverede tilbud giver konkret grundlag for det. Det spiller ingen rolle, om evalueringsmodellen har været anvendt i flere tidligere udbud. Sagt med andre ord: tilbudsevalueringen under udbud skal ske på grundlag af indholdet af tilbuddene, og ordregiver må ikke lægge vægt på andre oplysninger eller forhold.

Klagenævnet for Udbud var i øvrigt i en kendelse fra 2011 nået til det modsatte resultat i en kendelse om næsten identiske problemstillinger. Det skyldes formentlig, at EU-domstolen (Retten) i 2012 afsagde en vigtig dom om netop dette emne.

”Den nye kendelse fra 2019 er godt nyt for tilbudsgivere, der byder på opgaver, de ikke tidligere har varetaget, eller opgaver for ordregivere, de ikke tidligere har haft kontrakt med. Sådanne tilbudsgivere risikerer således ikke ”at være bagud på point” derved, at andre tilbudsgivere som følge af eksisterende kontraktforhold opnår gode kvalitetsbedømmelser på et grundlag, som en ny tilbudsgiver har mulighed for at præstere,” siger Torkil Høg.